Меню

Услуги

Комплексно обслужване   

МЕДИКО предлага комплексни решения по безопасност и здраве от задължителните дейности съгласно Закона за здравословни безопасни условия на труд до цялостното управление на всички дейности свързани с безопасност на работното място.

С каквото и да се сблъскате, ние сме готови да разработим и предложим решение, съобразено с вашите специфични изисквания.

Решенията, които МЕДИКО предлага подпомагат компаниите да се фокусират върху своя бизнес, докато ние се грижим за безопасността и здравето на вашите служители.


Mediko

Служба по трудова медицина

Дейността на Службата по трудова медицина Медико ЕООД по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.    

Основни функции:

 • Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място.
 • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа. Изготвяне на становища и анализи за здравословното състояние на служителите
 • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за безопасна работа, за опазване на здравето и безопасността при работа.
 • Създаване на организация за безопасност и здраве при работа в компаниите
 • Разработване на документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи свързани със здравословни и безопасни условия на труд
 • Подпомагане на рабодателите за изпълнение на предписания от Инспекция по труда.

Прочети още...

Какво получавате?

Досие по условия на труд:   

 1. Програма за оценяване на риска
 2. Протоколи от контрол на фактори на работна среда
 3. Протоколи от контрол на електрически съоръжения и инсталации
 4. Оценка на условията на труд и професионалните рискове   
 5. Карта за оценка на условията на труд и професионалният риск
 6. Оценка на професионалния риск по работни места
 7. Програма за предотвратяване на професионалния риск
 8. Физиологичен режим на труд и почивка
 9. Оценка на лични предпазни средства и работно облекло
 10. Списък на подлежащите на задължителни периодични медицински прегледи
Mediko

Материали по ЗБУТ

 1. Документи по чл. 403А от Кодекса на труда
   • Правилник за вътрешния трудов ред
   • Заповед за работно време
   • Заповед за лице, което представлява управителя пред контролните органи
   1. Сертификат за лице, което провежда инструктажи
   2. Документи за Група/Комитет по условия на труд
   3. Вътрешно фирмени заповеди, инструкции и програми за инструктаж
   4. Вътрешни правила за работна заплата
   5. Споразумение по чл. 18 от ЗБУТ за фирми работещи на обща площадка


   Mediko

   Акредитиран орган за контрол фактори на работна среда

    Във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за измерванията и чл.217 от Наредба 7за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване , Акредитиран Орган за контрол от вид “С” при “МЕДИКО” ЕООД извършва следните видове измервания

    Физични фактори в работна среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради и в околна среда

    • Микроклимат– температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха;
    • Осветеност-изкуствено осветление в работна и битова среда
    • Шум в работна среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради и шум в околна среда – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звуково налягане, дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво
    • Вибрации –дневна стойност на експозиция на вибрации предавани на системата „ръка-рамо” и на цялото тяло
    • Електромагнитни полета – ( оценка на електромагнитното излъчване в подстанции за високо напрежение /ОРУ и ЗРУ/ и трафопостове; оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки)
    • Топлинно излъчване чрез термографско измерване на уреди, апарати, машини, съоръжения и други
    • Некохерентни оптични лъчения - Оценяване на експозиция на оптични некохерентни лъчения чрез Плътност на мощност /облъченост/; Количество облъченост /енергетична доза/; Плътност на мощност в единица пространствен ъгъл.
    • Кохерентни оптични лъчения (лазери)
    • WBGT Индекс : Гореща заобикаляща среда – оценка на топлинното натоварване чрез индекс на топлинно натоварване (WBGT)
    • Климатични инсталации –температура на въздуха; относителна влажност на въздуха.
    • Вентилационни инсталации –дебит на въздуха; скорост на въздушен поток.

     Химични агенти във въздуха на работната среда

     • Прах в работна среда - концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция на прах
     • Токсични вещества в работна среда - концентрация на химични агенти във въздуха чрез линейно колориметричен метод с индикаторни тръбички и чрез колориметричен капков метод
     • Свободен кристален силициев диоксид (СКСД) - концентрация на (СКСД) в респирабилната фракция на праха във въздуха на работната среда
     • Минерални масла във въздуха на работната среда - концентрация на минерални масла във въздуха на работната среда
     • Качеството на въздуха в помещенията на обществени сгради чрез измерване на концентрацията на въглероден диоксид (СО2)

      Електробезопасност - електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

      • Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
      • Съпротивление на защитни заземителни инсталации
      • Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
      • Съпротивление на изолация
      • Защитни прекъсвачи /ДТЗ/ - ток на задействане; съпротивление на предпазно заземяване
      • Допирно напрежение и време за изключване
      • Изпитване на електрическо оборудване - PAT тестинг съгласно DIN VDE 0701-0702

      Други

       • Физическо натоварване – определяне на физическото натоварване чрез измерване на сърдечната честота
        • Топлинно облъчване - плътност на потока на топлинно облъчване

        Прочети още...


        Mediko

        Изпитвателна Лаборатория Вода - Въздух

        ВОДА

        Изпитване/пробовземане:

        • Питейна вода - на централно и собствено водоснабдяване
        • Повърхностна вода - реки, езера, язовири, потоци, дерета
        • Подземна вода - каптажи, сондажи, герани, кладенци, извори
        • Отпадъчна вода - от производствена дейност, битово-фекална вода

        ЕМИСИИ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ / ГАЗОВИ ПОТОЦИ

        • Изпитване/измерване на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух;
        • Изпитване/измерване на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух:

         – Параметри газов поток

         – Прахови емисии

         – Газови емисии

         – Летливи органични съединения

         – Въглеводороди

        • Определяне на съдържанието на тежки метали в емисиите

        ШУМ В ОКОЛНА СРЕДА / Собствени периодични измервания/

        • Измерване/изпитване на шум в околна среда
        • - Еквивалентно ниво на шум

         - Фоново ниво на шум

         - Ниво на шум по границата на обекта

         - Ниво на шум в мястото на въздействие

         - Изчисляване на Ниво на обща звукова мощност

         - Радиус на шумозащитна зона (изчислителен метод)


        Mediko

        Профилактични медицински прегледи

        Организираме и извършваме профилактични медицински прегледи на работещите от медицински специалисти, съобразени с конкретните условия на труд, оценката на риска по работни места и Наредба №3 за предварителни и периодични медицински прегледи на работещите.

        Медико ЕООД разполага с екип от медицински специалисти и съвременна апаратура за извършване на профилактични медицински прегледи на работещите от терапевт, кардиолог, офталмолог, невролог, оториноларинголог. Извършва изследвания: ехограхия на коремни органи, млечни жлези, щитовидна жлеза; аудиометрия; ЕКГ изследване; лабораторни кръвни изследвания.

        Извършват се:

        • На място в осигурени от Възложителя помещения;
        • В медицински центрове на територията на страната.

        Целта е ранно откриване на отклонения от здравия статус и навременно лечение. След направените профилактични прегледи се изготвя здравно досие на всеки служител, а фирмата-работодател получава заключение за здравословното състояние на служителя и анализ на здравословното състояние на служителите в компанията.

        Прочети още...


        Mediko

        Подпомагане на международни компании

        Служба по трудова медицина “МЕДИКО” предоставя услуги в сферата на здраве и безопасност при работа повече от 18 години. Като организация с дългогодишен опит ние сме наясно с трудностите, пред които са изправени международните компании, решили да развиват дейност в България.

        “МЕДИКО” подпомага работодателя при прилагането на задължителите нормативни изисквания и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

        Същевременно се стремим да приложим вече установените вътрешни правила и норми на интернационални компании в техни бъдещи филиали в страната.

        Ангажираме се да консултираме работодателя при възникване на казуси и бихме могли да окажем съдействие при имплементиране на международни стандарти.


        Mediko

        Център за професионално обучение

        „Медико” ЕООД разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работа.

        Организира и провежда обучение на:

        • представителите на Комитетите/Групите по условия на труд – КУТ/ГУТ.
        • длъжностни лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа.
        • работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност
        • длъжностните лица по безопасност и здраве в строителството.
        • персонала по оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ на пострадали работещи.

        Обученията по безопасност и здраве при работа са в зависимост от конкретните условия на труд в компанията. Провеждат се под лекционна или дистинционна форма на обучение.

        Прочети още...


        Mediko

        Орган по безопасност и здраве (ОБЗР)

        В зависимост от вида и характера на упражнявите дейности, броя на работещите, условията на труд и рисковите фактори работодателят определя или назначава едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация, което да изпълнява функциите и задачите на орган по безопасност и здраве при работа.

        „МЕДИКО” ЕООД предлага специалисти, които разполагат с необходимата теоритична и практическа подготовка за изпълнението на задълженията на орган по безопасност и здраве.

        Задължения на органа по безопасност и здраве се състоят в организиране и координиране на дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, прилагане на нормативните изисквания свързани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3.

        Прочети още...


        Mediko

        Технически надзор на съоръжения с повишена опасност   

        Медико ЕООД планира и организира дейности, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), съобразно изискванията на Наредбите за осъществяване на технически надзор на различните видове СПО:

        • Съдове под налягане;
        • Повдигателни съоръжения;
        • Асансьори;
        • Газови съоръжения.

        Техническият надзор се осъществява въз основа на договор с ползвателя на СПО. След сключен договор, регистрира и извършва първоначални и периодични прегледи на СПО, за които издава съответните документи.

        Дружеството води електронен регистър на различните видове СПО и ежегодно информира Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" към ДАМТН регистрирани и снети от регистър СПО.

        Благодарение на експертизата и опита на своите експерти Медико ЕООД, съдейства на ползвателите за коректно комплектоване на досиетата на съоръженията.

        Медико ЕООД организира периодични обучения с проверка на знанията на персонала в съответствие с изискванията на наредбите за безопасна експлоатация и технически надзор на различни видове СПО.

        Прочети още...


        Mediko

        Пожарна безопасност   

        Служба по трудова медицина “МЕДИКО” предлага противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обектите.

        Дейности по осъществяване на пожарна безопасност в обекти включват:

        • определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;
        • противопожарно обследване;
        • разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите (заповеди, вътрешни правила, инструкции, протоколи, планове за евакуация и други документи, отнасящи се до организацията на ПБЗН в обекта);
        • проиграване на плановете за действие на личния състав при пожар, аварии и този за евакуация, като се състави протокол, съгласно чл.8 от Наредба № 1з-2377/15.09.2011 г. на МВР и МРРБ за ПНПБЕО, ДВ. бр. 81/18.10.2011 г.;
        • изготвяне на евакуационни схеми;
        • доставка на пожарогасители;
        • обучение по пожарна безопасност


        Mediko

        Управление на проекти

        Експертният екип на Медико ЕООД работи по проекти, финансирани от ЕС – подготовка на проектно предложение. С нашият богат опит, ние можем да бъдем полезни за получаване на финансиране за проекти в най-различни области: лека и тежка промишленост, машиностроене, информационни технологии, човешки ресурси, развитие на селските райони.

        Проектите се изготвят на база на задълбочено разбиране на изискванията за финансиране и на нуждите на кандидата.

        При одобрени за финанасиране проекти, предоставяме консултантски услуги за тяхното успешно изпълнение и отчитане. С какво можем да ви бъдем полезни:

        • безплатна консултация по условията на конкретна процедура за безвъзмездно финансиране, включително и предоставяне на резюме на Насоките за кандидатстване;
        • безплатна оценка на потенциалния кандидат за безвъзмездно финансиране и на проектната идея за съответствие с условията на конкретна процедура;
        • изготвяне на проект, съгласно нуждите на кандидата и изискванията на съответната процедура;
        • консултантска подкрепа по време на изпълнението и отчитането на проекта – в зависимост от конкретните нужди и изисквания на клиента.

        В момента работим основно по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020   

           


        Mediko

        Енергийна ефективност

        “Медико” ЕООД извършва сертифициране на сгради с цел оценяване и удостоверяване съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и реализирането на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характериски на сградите.

        На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ (обн. ДВ. бр. 98 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 6 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 19 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 42 и бр. 82 от 2009 г.), в сила от 14.11.2008 г) подлежат:

        • сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. (ЗЕЕ,чл. 19, ал. 1 и ал. 2);
        • сгради в срок не по-рано от три и не по-късно от шест години от датата на въвеждането им в експлоатация (ЗЕЕ, чл. 20, ал.1).

        На сертифициране подлежат и всяка сграда:

        • ново строителство, а така също и
        • след извършено преустройство, реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда.

        Издаване на паспорт на сградата при въвеждането и в експлоатация, ако тя отговаря на съответните изисквания.

        Удостоверение за вписване на промени в обстоятелствата Идентификационен №00016/03.02.1017г. от АУЕР за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициран на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност. Срок на валидност до: 2.08.2021г.

        Прочети още...


        Mediko

        Дистрибуция на лични предпазни средства и работно облекло

        Компанията залага основно на индивидуалния подход към всеки клиент. Предлагаме консултации при избора на лични предпазни средства и защитно работно облекло, внос и търговия с лични предпазни средства и предпазни екипировки.

        Бъдете информирани

        Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

        Абонирахте се успешно!