Меню

Обучение

 1. ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ/ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД – КУТ/ГУТ.

  На участниците издава:

  Удостоверение на членове на КУТ/ГУТ, съгл. чл. 9 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – първоначално обучение на Комитетите/Групите по условия на труд.

  Удостоверение на членове на КУТ/ГУТ, съгл. чл. 12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – ежегодно обучение на Комитетите/Групите по условия на труд.

 2. ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

  На участниците издава:

  Удостоверения на длъжностните лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа , съгл. Чл. 6, ал. 1, т.2 и т. 3 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 3. ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ съгласно:
  1. Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уреди, топлофикационни централи и електрически мрежи. (ДВ бр. 34 от 2004год., изм. и доп. Бр. 19 от 01/03/2005г.)
  2. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V (ДВ бр.21 от 11/03/2005г.)

  ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ В ОФИСИТЕ НА МЕДИКО В СТРАНАТА В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ.

  ПРИ НАЛИЧИЕТО НА МИНИМУМ 5 УЧАСТНИКА ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА ИЗБРАНО ОТ ВАС МЯСТО.

  На участниците се издават от следните видове:

  Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност при работа по електрообзавеждането , съгл. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

  Удостоверение за придобита квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уреди, топлофикационни централи и електрически мрежи. (ДВ бр. 34 от 2004год., изм. и доп. Бр. 19 от 01/03/2005г.)

 4. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

  На участниците издава:

  Удостоверение за “Координатор по безопасност и здраве при работа” , съгл. чл. 5, ал. 2 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

  Удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгл. Чл. 3 от Наредба №3 на МТСП и чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 5. ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, САМОПОМОЩ И ВЗАИМОПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ РАБОТЕЩИ.

  На участниците се издава Протокол от проведеното обучение.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!