Меню

За нас

Служба по трудова медицина МЕДИКО

Медико ЕООД разполага с дългогодишен опит в изпълнението на дейности свързани с безопасност и здраве при работа. Дружеството е регистрирано като Служба по трудова медицина от 2000г. През годините компанията развива и добавя нови услуги към своето портфолио.

Медико ЕООД има разкрити 19 офиса на територията на Република България. Клиенти на компанията са над 3500 малки, средни и големи предприятия от всички отрасли на индустрията, както и общини и структури на публичната администрация.

Дружеството поддържа акредитирани сертификати за съответствие с ISO 9001:2008 - система за управление на качеството и OHSAS 18001:2007- система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

   

   

Mediko
Mediko
Mediko
Mediko

Корпоративни ценности

Нашият бизнес модел и взаимоотношенията ни с партньори са определени от ценности, които ни отличават от нашите конкуренти

 • Безопасност на първо място
 • Висока ангажираност и отговорност
 • Дългосрочно партньорство - доверие и високо ниво на професионализъм
 • Създаване на добавена стойност за всеки партньор
 • Ориентация към високи резултати, задоволяващи всички страни
 • Лидерство с ясна визия и постоянство в намеренията
 • Непрекъснати иновации и подобрения

ВИЗИЯ

Ние имаме амбициозна представа за това каква компания сме сега и каква компания искаме да бъдем за в бъдеще. Нашата визия е отражение на бизнес модел на постоянен растеж. Корпоративна ни политика се стреми да задоволи очакванията на всички страни като своевременно поддържаме възможно най-висок стандарт за качество на предлаганите услуги и продукти.

Предимства

 • Комплексни решения по здраве и безопасност
 • Развита клонова мрежа на територията на цялата страна
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Англоговорещи акаунт мениджъри
 • Своевременно обслужване на клиенти
 • Опит в управлението на проекти
 • Превод на документи
 • Съответствие с Регламент за защита на личните данни (GDPR)

Сертификати

Mediko

1. Служба по трудова медицина

Удостоверение за първоначална регистрация  №168/28.11.2000г. за Служба по трудова медицина, съгл. Наредба №3/2008г. за Службите по трудова медицина;

Пререгистрирация - Удостоверение №190-5/22.06.2018г.

2. Акредитиран орган за контрол от вид „С” при Медико ЕООД

Сертификат за акредитация – ИА “БСА” Рег№ 100 ОКС/27.06.2003г. за извършване на контрол на факторите на работна и битова среда; Срок на валидност 23.12.2026г.

3. Надзор на съоръжения с повишена опасност

Лицензия №720/06.11.2012г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност на основание чл.34, ал.1, т.1 от ЗТИП на Медико ЕООД.

4. Пожарна безопасност

Разрешение №844/13.11.2017г. от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” на Медико ЕООД за противопожарно обследване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите.

5. Изпитвателна Лаборатория Околна среда Вода Въздух е акредитирана от ИА БСА по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017) Сертификат и Обхват на Акредитация: Изпитване и пробовземане на Вода - питейна, повирхностна, подземна, отпадьчна. Изпитване и пробовземане на Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух / газови потоци. Шум в околна среда.

6. Енергийна ефективност

Удостоверение за вписване на промени в обстоятелствата Идентификационен  №00016/19.12.1017г. от АУЕР за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициран на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност. Срок на валидност до:22.08.2021г.   

7. Администратор на лични данни Удостоверение №30535/08.04.2013г.

8. Сертификати по системи за управление

  ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството – Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина – консултиране и подкрепа на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравето и безопасността на работната място.” Сертификат  №С38938/ 20.01.2017 г. валиден до 14.09.2018 г. -Издадено от Интернешънъл сертификейшънс Лимитед.

  OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасността при работа – Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина – консултиране и подкрепа на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравето и безопасността на работната място.” Сертификат  №С39000/20.01.2017г. валиден до 01.01.2020г. -Издадено от Интернешънъл сертификейшънс Лимитед.   

   Бъдете информирани

   Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

   Абонирахте се успешно!