Меню

За нас

Служба по трудова медицина МЕДИКО

Медико ЕООД разполага с дългогодишен опит в дейности свързани с безопасност и здраве при работа. Дружеството е регистрирано като Служба по трудова медицина от 2000г. През годините компанията развива и добавя нови услуги към своето портфолио.

Медико ЕООД има разкрити 19 офиса на територията на Република България. Клиенти на компанията са над 3500 малки, средни и големи предприятия от всички отрасли на индустрията, както и общини и структури на публичната администрация.

Дружеството поддържа акредитирани сертификати за съответствие с ISO 9001:2008 - система за управление на качеството и OHSAS 18001:2007- система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

   

   

Mediko
Mediko
Mediko
Mediko

Нашите предимства

 • Разполагаме с експерти и специалисти от различни сектори на икономиката;
 • Работим на територията на цялата страна;
 • Дългогодишен опит, като консултант в обслужвани предприятия в дейности по осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Съвместно с експерти от предприятия, изготвяме оценка на риска по работни места в организации от всички сфери на индустрията, услугите и администрацията;
 • Разработваме програми с мерки за ограничаване, намаляване и отстраняване на професионалния риск
 • Извършваме всички специализирани измервания на факторите на работната среда: производствен микроклимат, осветеност, шум, прах, токсични вещества, електробезопасност, електромагнитни полета, вибрации и други.
 • Организираме и извършваме профилактични медицински прегледи и доклади за здравословното състояние на работещите и връзката му с условията на труд.
 • Провеждаме обучение на ръководния персонал и на работещите във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на нормативните разпоредби.
 • Опит в управлението на проекти;   

Сертификати

Mediko

1. Служба по трудова медицина

Удостоверение за първоначална регистрация №168/28.11.2000г. за Служба по трудова медицина, съгл. Наредба № 3/2008г. за Службите по трудова медицина;

Пререгистрирация - Удостоверение №190-5/22.06.2018г.

2. Акредитиран орган за контрол от вид „С” при Медико ЕОАОД

Сертификат за акредитация – ИА “БСА” Рег№ 100 ОКС/27.06.2003г. валиден до 31.12.2018г. – за извършване на контрол на факторите на работна и битова среда;Срок на валидност до: 13.12.2018г.   

3. Надзор на съоръжения с повишена опасност

Лицензия №720/06.11.2012г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност на основание чл.34, ал.1, т.1 от ЗТИП на Медико ЕООД.   

4. Пожарна безопасност

Разрешение №844/13.11.2017г. от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” на Медико ЕООД за противопожарно обследване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите.   

5. Енергийна ефективност

Удостоверение за вписване на промени в обстоятелствата Идентификационен №00016/19.12.1017г. от АУЕР за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициран на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност. Срок на валидност до:22.08.2021г.   

6. Администратор на лични данни

Удостоверение №30535/08.04.2013г.   

7. Сертификати по системи за управление

  ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството – Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина – консултиране и подкрепа на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравето и безопасността на работната място.” Сертификат №С38938/ 20.01.2017 г. валиден до 14.09.2018 г. -Издадено от Интернешънъл сертификейшънс Лимитед.

  OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасността при работа – Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина – консултиране и подкрепа на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравето и безопасността на работната място.” Сертификат №С39000/20.01.2017г. валиден до 01.01.2020г. -Издадено от Интернешънъл сертификейшънс Лимитед.   

      

   Бъдете информирани

   Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

   Абонирахте се успешно!