Меню

Орган по безопасност и здраве при работа

Основните функции и задачи на органите за безопасност и здраве при работа се състоят в:

 • Изпълнение на нормативно установените изисквания, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.
 • Извършване контрол от името на работодателя за спазване на законодателството и одит на документацията свързана с безопасност и здраве при работа;
 • Представляване на компанията пред контролните органи при проверки свързани с безопасност и здраве при работа;
 • Осъществяване на контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията по безопасност и здраве, за изпълнението на задълженията по тях от работниците и служителите;
 • Координиране на действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;
 • Oрганизиране на ежегодно обучение;
 • Провеждане на начален и периодичен инструктаж на служителите в компанията;
 • Следене на спазването на правилата и нормите за осигуряване на пожарна безопасност в обектите на компанията;
 • Следене за безопасно използване и работа с технологичното оборудване, спазване на производствената дисциплина и правила, носене на лични предпазни средства;
 • Разработване на правила, норми и инструкции в предприятието за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Участие в Комитета по условия на труд;
 • Периодично през годината изготвяне на анализи за дейността и състоянието на условията на труд, който се разглежда от КУТ;
 • Консултиране и подпомагане на работодателя като прилага превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Органът по безопасност и здраве (ОБЗР) подпомага работодателя при изпълнение на задълженията му за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Провеждане на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприема мерки за опазване на тяхното здраве;
 • Участване в разследването на причините за трудови злополуки;
 • Разработване и реализиране на програми, фирмени документи свързани с безопасност и здраве при работа;
 • Разработване и прилагане на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зови с високо ниво на професионален риск;
 • Създаване на организация на работа, при която работниците и служителите могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
 • Участие в изготвянето на оценки и становища в съответствие с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
 • Разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
 • Участие в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите;
 • Организира и участва в разработването на фирмените документи, свързани с безопасността и здравето при работа;
 • Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите;

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!