Меню

Профилактични медицински прегледи

Профилактичните медицински прегледи на служителите се извършват в съответствие с Наредба № 3 на МЗ от 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и с Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина .

Повечето болести могат да бъдат избегнати или да бъдат открити навреме, ако се извършват периодично профилактични медицински прегледи.

Служба по трудова медицина при Медико ЕООД извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания и изготвя:

 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Медико ЕООД организира провеждането на медицински прегледи по основен пакет "Профилактика"

1. Профилактични прегледи според рисковите фактори:

 • Терапевт/вътрешен/кардиолог
 • Невролог
 • Офталмолог
 • УНГ и др.

2. Клинични и функционални изследвания:

 • ЕКГ/електрокардиограма
 • Артериално налягане
 • ПКК/пълна кръвна картина, кръвна захар, холестерол
 • Аудиометрия

Медико ЕООД организира допълнителни прегледи и изследвания по договаряне с работодателя:

 • ехография на млечни жлези и/или коремни органи и/или щитовидна жлеза
 • АГ + цитонамазка
 • Пулмолог + Функционално изследване на дишането
 • Други, съобразени с условията на труд в компанията.

В предприятия с нисък производствен риск за покриване на минималните нормативни изисквания е достатъчен един медицински преглед от един медицински специалист ежегодно.

Профилактичният преглед цели установяване на здравето или откриване на първите признаци на възможен здравен проблем. Профилактичните прегледи са важни за запазване на доброто здраве през целия живот на човека.

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

Представяме на работодателя:

 1. Обобщен анализ за здравословното състояние на работещите въз основа на извършените профилактични медицински прегледи, чрез автоматизирана система за обработка на специфична медицинска информация /електронно здравно досие/.
 2. Издаване на заключения за пригодността на работещия да изпълнява дадената дейност въз основа на задължителния медицински преглед – съхранява се в трудовото досие на работещия.
 3. Насочване на работещия при откриване на здравен проблем по време на профилактичния медицински преглед към личния лекар или специализиран медицински кабинет за доуточняване на здравословното състояние.
 4. Издаване на лично здравно досие на хартиен носител за регистриране на резултатите от проведения профилактичен медицински преглед.
 5. Издаване на становища въз основа на ТЕЛК-ови решения за пригодността на работещия да изпълнява или не заеманата длъжност.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!