Меню

Акредитиран орган за контрол фактори на работната среда

Микроклимат в работна среда

Производственият микроклимат представлява комплексното въздействие на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха. Той е един от основните физични фактори на работната среда, който често в практиката се подценява и пренебрегва. Характеризиращите го параметри /температура на въздуха, инфрачервена радиация, влажност и скорост на движение на въздуха/, макар и разнородни от физическия аспект, се обединяват от комплексното въздействие, което оказват върху процесите на терморегулацията на човешкия организъм. Специфична особеност на производствения микроклимат е неговата биполярност т.е. възможността му да се отклонява от приетите норми в посока на прегряване или преохлаждане.

Видове производствен микроклимат

 • с висока температура на въздуха и прегряващи условия на работа – продължителната работа води до различни смущения и отклонения в организма, като промени в: промени в температурата на тялото, водно-солевия баланс на организма, сърдечно съдовата система и др. При крайно неблагоприятни прегряващи условия може да се получи топлинна хипертемия с нейната тежка форма – топлинен удар.
 • с ниска температура на въздуха и охлаждащи условия – неблагоприятното студово натоварване довежда до смущения в кръвообращението, измръзване на крайниците и др.
 • с интензивна топлинна радиация – при наличие на интензивна топлинна /инфрачервена/ радиация, като водещ елемент на микроклиматичните условия,е възможно настъпването на слънчев удар.
 • със силни въздушни течения

Хигиенните норми за параметрите на микроклимата са задължителни за работните места и работните зони на всички фирми от всички отрасли на производството и обслужващата сфера, без подземни рудници, животновъдни ферми, помещения за съхраняване на селскостопанска продукция, хладилни помещения.

Хигиенните норми са дадени в следните нормативни актове и стандарти:

Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

БДС 14776 – Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване;

Важно!!! ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ СЕ ИЗВЪРШВА:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. ПРОТОКОЛИТЕ ОТ МИКРОКЛИМАТ СА ЧАСТ ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – ИЗИСКВАТ СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА.

Осветеност

Често на фона на другите фактори на работната среда, създаващи сериозен риск за здравето на работещите /шум, вибрации, химични агенти във въздуха/, на осветлението се отделя незаслужено малко внимание. Доброто осветление влияе благотворно на зрителните характеристики, на вниманието на работещите, на тяхното здраве. Осветлението се характеризира с количествени и качествени показатели. Количествени са осветеност и яркост на повърхностите в помещението, а качествените са равномерност, заслепяване, пулсации, цветопредаване и др. Достатъчното като количество и доброто като качество производствено осветление има пряко отношение към:

 1. Безопасността при работа – доброто осветление намалява риска от злополуки от всякакъв характер /допир до движещи се предмети, неразличаване на предупредителни знаци и др./. По-бързата реакция на работещия в критична ситуация зависи от достатъчното осветление не само поради улеснено виждане, но и поради повишаване на вниманието на човека при високи нива на осветеност.
 2. Производителността на труда
  • достатъчно високи нива на осветеност подобряват всички зрителни характеристики, а това повишава производителността на труда.
  • с повишаване на осветеността пропорционално се намаляват грешките при работа и бракът в производството.
 3. Здравето при работа – доброто осветление намалява
  • напрежението в очите и предотвратява увреждането им
  • възникването на зрителна умора и влошаване на зрението
  • появата на обща умора, преумора и главоболие.

Нормативни документи:

Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите;

БДС ЕN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито;

Наредба № 26, ДВ бр.103/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни;

Важно!!! ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ СЕ ИЗВЪРШВА:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА– ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.

Шум

По своето хигиенно значение шумът е на едно от първите места сред неблагоприятно действащите физични фактори. За хигиената практика шума се определя като „всеки нежелан, неприятен и дразнещ звук, който не само може да увреди здравето, но също така да смути отдиха, да доведе до намалена работоспособност и да пречи на трудовата дейност”. В резултат на продължително действие на шума се уврежда преди всичко слуховия анализатор /пряко действие/, но също така той действа и на целия организъм /непряко въздействие/.

Допустимите нива на шум са установени в:

 1. Наредба №6 /ДВ бр. 58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.(Приложение №2 табл.1 и табл.2)
 2. Наредба №6/ДВ бр.70/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

Важно!!! ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ СЕ ИЗВЪРШВА:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
  • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ – 80 dBА

Вибрации

 • Общи (предавани на цялото тяло) – предават се посредством опорните повърхнини на тялото на седящия или стоящия човек.
 • Локални (предавани на системата “ръка-рамо”) – предават се посредством ръцете на работещия.

Вибрациите като физично понятие са колебание на материална точка или механична система около едно равновесно положение. От физиологичен аспект вибрациите се разглеждат като трептене, при което се предава механична енергия върху човешкото тяло от страна на вибриращ източник. Основните физични параметри, които съгласно международните и наши стандарти са възприети за хигиенна характеристика на вибрациите, са: амплитуда на преместването и виброускорение. Друг важен показател за оценката на здравния риск е времето и характерът на експозицията – обща продължителност на въздействието през работната смяна. Според начина, по който се предават на човека, вибрациите биват:

Въздействие на вибрациите върху човешкия организъм: тъканите и органите реагират в зависимост от честотата на вибрациите. Нискочестотните вибрации засягат предимно опорно –двигателния апарат, но пропагират и в по-отдалечените тъкани. Високочестотните вибрации засягат сетивността и предизвикват ранни промени в съдовата система. При възникване на резонанс, т.е. при съвпадение на честотата им с тази на тялото, вибрирането на тъканите и органите се усилва и може да предизвика спиране на дейността им. При измерването на вибрациите се отчита виброускорението в трите оси спрямо положението на човешкото тяло.

Нормативните изисквания за вибрациите:

Наредба № 3 ДВ бр. 40/2005 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

Важно!!! ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА:

 • ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА.

Електромагнитни полета

Електромагнитните полета биват електрически, магнитни или електромагнитни лъчения с неблагоприятно въздействие върху здравето и безопасността на работещите. Електромагнитното лъчение се характеризира с честота на вълната, интензитет на електричното поле, интензитет на магнитно поле, плътност на мощност. В зависимост от честотата електромагнитните лъчения се разделят на:

 • електромагнитни полета с промишлена честота – среща се в енергетиката около високоволтовите електропроводни линии, в подстанциите за високо напрежение и др.
 • радиочестотни електромагнитни полета в диапазон 0.06 до 300 MHz
 • електромагнитни полета в микровълновия диапазон 300 до 300 000 MHz

Всички нейонизиращи лъчения, превишаващи санитарно-хигиенните норми, оказват неблагоприятно влияние върху здравето на човека, особено върху сърдечно-съдовата, нервната и половата система. Работодателя не трябва да допуска интензитетите на полетата и лъченията на работните места да превишават максимално допустимите стойности. Ако това е неизбежно, времето на пребиваване на работещите в такива условия трябва да бъде ограничено до установеното.

При проектиране на нови обекти - излъчватели на електромагнитна енергия в населени територии / базови станции за мобилна комуникация /, се извършват разчети и се определят границите на хигиенно-защитните зони, като резултатите са неделима част от проекта.
-След изграждането и въвеждането в действие на обекта инвеститорът съвместно с контролните органи извършва измервания в контролни пунктове на населената територия;
-Измерванията се извършват по утвърдени методики и при най-неблагоприятния за населението режим на експлоатация на обекта (мощност,директория, модулация и др.).

Нормативните документи определящи санитарно-хигиенни норми:

 • Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета;
 • Наредба №9, ДВ бр. 35/1991, за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Важно!!! ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА СЕ ИЗВЪРШВА:

 • ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
 • ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИЯ /БАЗОВИ СТАНЦИИ/ И ПРИ ИЗВЪРШЕНО ПОСЛЕДВАЩО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ.

Некохерентни оптични лъчения

Оптични лъчения са всички електромагнитни лъчения при дължини на вълната между диапазона на преход към рентгенови лъчи(дължина на вълната приблизително 100nm) и обхвата на преход към радиовълни (дължина на вълната приблизително 10⁶ nm или 1 mm). Спектърът на оптичните лъчения се разделя на ултравиолетови лъчения, видими лъчения и инфрачервени лъчения.

Некохерентни оптични лъчения са всички оптични лъчения извън лазерните лъчения.

Изкуствените оптични лъчения обхващат много широк кръг от източници, на които работещите могат да бъдат изложени на работното си място или другаде. Някои от тях са незначителни и представляват малък или никакъв риск за работещия, други обаче могат да увредят здравето, поради което следва да бъдат оценени и контролирани.

Съгласно ЗЗБУТ, Директива 2006/25/ЕО и Наредба № 5 от 11 юни 2010г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения, в случай на експозиция на работещите на изкуствени оптични лъчения работодателят е длъжен да оцени и при необходимост да измери и/или изчисли вероятните нива на експозиция с цел да се определят и приложат мерките, необходими за ограничаване на експозицията до съответните гранични стойности.

“МЕДИКО” ЕООД разполага с модерна и прецизна апаратура, акредитирана процедура за измерване на некохерентни оптични лъчения в спектрален диапазон от 220 nm до 3000 nm и тяхната оценка.

Нормативни документи:

Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения.

Кохерентни оптични лъчения(лазери)

Лазер е всяко устройство, което може да произвежда или усилва електромагнитни лъчения с дължина на вълната в оптичния обхват предимно чрез процес на контролирана стимулирана емисия.

Днес лазерът се среща навсякъде, като се използва в много приложения на работното място, понякога в оборудване, при което лазерните лъчения се контролират от сполучливи инженерни средства, така че не се налага потребителят да знае, че оборудването съдържа лазер.

Съгласно ЗЗБУТ, Директива 2006/25/ЕО и Наредба № 5 от 11 юни 2010г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения, в случай на експозиция на работещите на изкуствени оптични лъчения работодателят е длъжен да оцени и при необходимост да измери и/или изчисли вероятните нива на експозиция с цел да се определят и приложат мерките, необходими за ограничаване на експозицията до съответните гранични стойности.

Оценка най-общо е необходимо да се прави на лазери от клас 1М, клас 2М, клас 3Р, клас 3В и клас 4.

Орган за контрол при “МЕДИКО” ЕООД разполага с модерна апаратура и процедура за измерване на кохерентни оптични лъчения в спектрален диапазон от 400 nm до 20 000 nm.

Нормативни документи: Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения.

WBGT Индекс: Гореща заобикаляща среда – оценка на топлинното натоварване чрез индекс на топлинно натоварване (WBGT)

Индексът WBGT (на английски език – Wet Bulb Globe Temperature) е емпиричен индекс, изразяващ топлинното натоварване, на което е изложен човек. Този индекс лесно се определя в индустриална околна среда. Методът за оценка на натоварването въз основа на този индекс е компромис между желанието да се използва възможно най-точен индекс и необходимостта да може да се прилага лесно при измерване в индустриална среда.

В зависимост от стойностите на WBGT индекса и метаболитната топлина може да се определи режимът на труд/почивка за всеки час работа, при аклиматизирани към топлина лица.

Нормативни документи: БДС EN 27243

Климатични и вентилационни инсталации

Системите за вентилация и климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми. Приложението им в промишленото, общественото строителство се определя от изискванията на фомфорта и технологията. Докато при функционирането им в повечето сгради се допуска компромиси по отношение на поддържаната от тях въздушна среда, за редица производства като електроника, текстил, и др. това е свързано с качество на продукцията. В тези случаи системите са част от технологичните съоръжения, без които е невъзможно да се реализира ефективни технологии.

Вентилация

– представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. В помещението или работната зона постъпва пресен въздух с дебит, който е достатъчен да задоволи потребностите на работещите и на протичащия технологичен процес. Чрез вентилация се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно допустимата концентрация /ПДК/.

Климатизация

– съвкупност от мероприятия, чрез които на обслужваното помещение се осигурява подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилация, автоматично регулиране на температурата и влажността на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване. Задачата на вентилацията и климатизацията е да поддържа параметрите на въздушната среда в помещенията в границите на хигиенните и технологични изисквания, чрез създаване на ефективни и икономични вентилационни системи.

Нормативни документи определящи извършването на контрола:

Наредба №15, ДВ бр.68/2005г.; – за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Техническа спецификация на клиента;

ВАЖНО!!! ИЗМЕРВАНЕТО НА КЛИМАТИЧНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА:

 1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
 2. ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

Физическо натоварване – определяне на физическото натоварване чрез измерване на сърдечната честота

Сърдечната честота е интегрален показател за функционалното състояние на сърдечно-съдовата система по време на работа, показващ натоварването на организма при трудова дейност/физическа дейност.

Данните от определянето на физическото натоварване при работа се използват за определяне на работните места в предприятията, свързани с извършването на тежка физическа работа; оценка на времето за извършване на тежка физическа работа; както и за предприемане на технологични и трудовохигиенни мерки за привеждане на тежката физическа работа в по-ниска степен.

Измерването на сърдечната честота се извършва телеметрично, без откъсване на обследвания от трудовия процес/работната задача.

Мониторинг в музеи/картинни галерии

Мониторингът на околната среда е една от основните задачи в музеи и галерии с цел недопускане и предотвратяване повреждането или ускореното стареене на музейните експонати. Обичайно в помещенията се следят следните параметри: температура, относителна влажност, ултравиолетова светлина и видима светлина и топлинното облъчване(инфрачервения спектър на светлината).

Компанията модерна апаратура за мониторинг, възможно е и отдаването и под наем.

Звено за контрол на химични фактори на работната среда

Вредни химични фактори са вещества които попадат в човешкия организъм и предизвикват химични реакции, поразяващи здравето и живота на работещите.

Производствен прах

Това са суспендирани твърди частици във въздух на работната среда. Промишлените прахове са моногенни аерозоли съставени от прахови частици с еднакви физико-химични свойства и хетерогенни съставени от частици с различни форми. Според веществения състав праховете се разделят на:

 1. Органични прахове
  • животински – коприна, вълна, костно брашно и др.
  • растителни – каучуков, памучни, ленени, тютюнев, брашно захар и др.
  • синтетични – фармацефтични препарати, багрила, пластмасови, перилни и др.
 2. Неорганични прахове
  • природни материали – руден, скален, каменовъглен, стъклен и др.
  • соли, основи,киселини – минерални торове, цимент и др.
  • изкуствени минерални влакна – стъклена вата,шлакова вата, керамични влакна и др.
  • метали и метални оксиди – кондензационни аерозоли при заваряване, топене, леене и др.

В зависимост от източника на прахообразуване:

 • От самия технологичен процес
 • От съседни производствени дейности, свързани с отделяне на прах или не добро хигиенно поддържане

От хигиенно значение е концентрацията в дихателната зона на работника. Обект на нормиране е средносменната концентрация на вдишания прах в дихателната зона на работника.

Токсични вещества

Токсични вещества са химични вещества, които при производствени условия могат да въздействат върху организма на човека, да предизвикат промяна на физиологичното му равновесие и да причинят болестно състояние. В зависимост от технологичния процес те могат да бъдат междинни, крайни и отпадъчни продукти в производствения процес. Постъпването им в човешкия организъм може да стане чрез вдишване или през кожата.

В зависимост от кумулативните/натрупващи/ свойства, токсичните вещества могат да бъдат разделени на две групи. Едната група имат свойството да се задържат в организма в различна степен, а другата да проявяват склонност към сумиране на ефекта на токсичното им действие.

Най – честите депа на токсичните вещества са костите, черния дроб, бъбреците и др. Токсичните вещества предизвикват и значителни увреждания на кръвта. Те са в зависимост от вид и кинетиката на токсичния агент, от интензивността и продължителността на действието му както и от индивидуалната особеност на организма.

За предпазване от вредното въздействие на праха и токсичните вещества върху работника са утвърдени хигиенни норми – Наредба №13/ДВ бр. 8/2004г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Определяне качеството на въздуха в помещенията на обществени сгради чрез измерване на концентрацията на въглероден диоксид (CO2)

В закритите помещения основен източник на СО 2 във въздуха са хората. Концентрацията му зависи от броя им в съответното помещение, физическата им активност и вида на вентилацията – стествена/принудителна. Пряк ефект върху човешкото здраве се наблюдава при много големи концентрации, но нарушения в дишането, промяна на pH на кръвта и физическа умора се наблюдават и при значително по-ниски стойности на концентрацията на СО 2 във въздуха на помещението. По тази причина, концентрацията на СО2 във въздуха на помещението е основен показател за качеството на въздуха.

Важно!!! ИЗМЕРВАНЕТО НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ВЪВ ВЪЗДУХА НА РАБОТНАТА СРЕДА СЕ ИЗВЪРШВА:

 1. ПРИ ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
 2. ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ ХИГИЕННИ НОРМИ
 3. ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 3 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА В НОРМА

Звено за контрол на ел. уредби и съоръжения до 1000V

Опасността при работа с електрически съоръжения е от:

 • удар от електрически ток
 • термични травми / изгаряния
 • пожари и експлозии

Най – често срещаната причина за злополуки е от удар от електрически ток. Човек може да получи удар от електрически ток, когато стане част от електрическата верига /индиректен допир/, ако липсва защитен проводник т.е. съоръжението е незанулено. Тогава, вместо през защитния проводник, електрическия ток ще премине през тялото му. Докоснатите части, които се намират под опасно напрежение – могат да бъдат кабели и проводници с нарушена изолация или елементи на електрическите съоръжения, станали достъпни поради счупени или липсващи капаци или отворен корпус.

Защитата от индиректен допир, с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на части, които нормално не се намират под напрежение са:

Заземяване

– създаване на електрическа връзка на част от електрическата уредба/ електрическо табло, машина/ със заземител.

Зануляване

– свързване на тоководещите части които нормално не са под напрежение с нулевия проводник на електрическата мрежа. В зависимост от типа на защитата е определен максимално допустим импеданс на контура „фаза-защитен проводник”, който гарантира изключване на опасния участък за безопасно време. За да е ефективно зануляването, измерения импеданс трябва да е по-малък от допустимия. За гарантиране ефективността на зануляването импедансът „фаза-защитен проводник” се измерва периодично.

Защитно изключване

– автоматично изключване на захранващото напрежение чрез специални защитни прекъсвачи /дефектно- токова защита/ при поява на опасно напрежение или ток на утечка. Този вид защита действа с по – голяма сигурност на изключване при по-високи стойности на импеданса на контура „фаза-защитен проводник” и преходното заземление /като то не трябва да е по-голямо от отношението на допирното напрежение и номиналния ток на задействане на прекъсвача/.

Нормативни документи определящи извършването на контрола:

Наредба № 16-116 от 2008 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн.ДВ,бр.26/2008);

Наредба №3 – 2004/ДВ бр. 90 и 91/2004г., – за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011 г.)– за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СЕ ИЗВЪРШВА:

  • ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
  • ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА; ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА
   • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 5 ГОД. ЗА ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК /АКО С ВЪТРЕШНО ФИРМЕН ДОКУМЕНТ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН ПО КЪС СРОК/
   • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЪЛНИЕЗАЩИТА

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!