Меню

Оценка на риска

Оценка на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работниците от опасностите, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

  • възможности за причиняване на нараняване или увреждане;
  • възможности за отстраняване на опасностите;
  • ефективно или планирано въвеждане на превантивни или предпазни мерки с цел контрол на риска.

Оценката на риска е крайъгълният камък на европейския подход за превенция на трудови злополуки и болести.Ако процесът на оценка на риска – стартът на подхода за управление на безопасността и здравеопазването – не бъде направен добре или изобщо не бъде направен, едва ли ще могат да бъдат определени подходящи превантивни мерки или да бъдат изпълнени.

По тези причини е важно, всички предприятия да извършват редовни оценки. Правилната оценка на риска включва, редом с други неща, да сме сигурни, че са отчетени всички значими рискове (не само непосредствените или очевидните), проверка на ефективността на приетите мерки за безопасност, документиране на резултатите от оценката и редовен преглед на оценката, за да се поддържа актуална.

Необходимостта от подобряване на оценката на риска и практическото ѝ приложение е определен в Рамковата директива 89/391. Установена е обща липса на информираност, по-специално сред малките и средни фирми, от това, което се изисква и как да се извърши оценка на риска, и по-специално, че:.

  • оценка на риска често се счита за "еднократно" действие, не се поддържа и актуализира;
  • при провеждане на повърхностни и формални оценки на риска фокусът попада върху идентифициране на "очевидни и непосредствени рискове", а не се вземат под внимание дългосрочните като например тези, причинени от химични вещества, които много често се пренебрегват;
  • психосоциалните рискове рядко се разглеждат.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!