Меню

Служба по трудова медицина

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

І. Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място.

1. Оглед на работните места и помещения

2. Изготвяне на план програма за оценка на риска по работни места

3. Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, вибрации, електромагнитни полета, прах, токсични вещества от акредитиран Орган за контрол от вида “С” при “Медико” ЕООД по работни места. Контрол на “контур-фаза” защитен проводник, заземление, мълниезащита. Контрол на вентилационни и климатични системи.

4. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.

5. Оценка на риска по работните места /Нар.№5 ДВ бр47/1999г., ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г/

6. Разработване на препоръки и мерки за снижаване на риска:/ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997г., Нар. №3/2008г./

7. Съвместно с представители на работодателя и в съответствие с оценката на риска разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

ІІ. Консултиране и подпомагане на работодателя по отношение:

1. Вида на медицинските прегледи и изследвания при организирането на предварителните медицински прегледи за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа

2. Вида на медицинските прегледи и изследвания при организирането на периодичните медицински прегледи за ранно откриване на измененията в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес

ІІІ. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа .

1. Изготвяне на списък с необходимите медицински специалисти, при провеждане на предварителни медицински прегледи за новоназначени служители.

2. Даване на заключения за пригодността на работника да изпълнява дадения вид работа при новоназначени служители въз основа на данните от Картата за предварителен медицински преглед.

3. Изготвяне на списък с необходимите медицински специалисти, при провеждане на периодичните профилактични прегледи.

4. Даване на Заключения за пригодността на работещия да изпълнява дадения вид работа въз основа на извършените профилактични медицински прегледи.

5 . Предоставяне на информация на служителите относно здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по подходящ начин и след съгласуване с работодателя.

6. Даване на индивидуални съвети на служителите относно здравето и безопасността при работа.

7 Изготвяне на обобщени анализи за здравословното състояние на работниците и служителите в условията на конкретната работна среда, чрез а втоматизирана система за анализ на:

7.1. Резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.

7.2. Временната нетрудоспособност на базата на представени болнични листи.

Препоръки на базата на направения анализ, за намаляване на временната нетрудоспособност

8. Водене на лични здравни досиета за здравословното състояние на служителите.

9. Участие на лекар от службата по трудова медицина в изготвяне и заверка на производствени характеристики на работещи за трудоустрояване от ЛКК или ТЕЛК.

10. Участва в дейността на комисията по трудоустрояване Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители – ежегодно до 30.01.

11. Разработване на препоръки за преустройство на работни места, организация на труда и трудовото натоварване на служителите, които се нуждаят от специална закрила.

ІV. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа. Разработване на препоръки по нормативни документи:

1. Изготвяне на препоръки по отношение на средствата за колективна и лична защита и на предложенията за намаляване на риска за здравето и безопасността при работа; Оценка на използваните ЛПС.

  • Изготвяне на списък на личните предпазни средства / съгласно Чл.17 от Наредба №3/2001г., ДВ бр.46/2001г. /, включващ:
  • работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС
  • Видът, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС
  • Конкретните опасности, за които се използват ЛПС

2. Разработване и предлагане на мерки за прилагане на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и консултиране при прилагането им в условията на компанията.

3. Консултации и методическа помощ на ОБЗР и ръководния персонал при прилагане на нормативните документи по ЗБУТ.

  • Определяне на работните места, на които работниците имат право на безплатна, съгласно Наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея;
  • Определяне на работните места, на които работниците имат право на намалено работно време, съгласно Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време;
  • Определяне на работните места, на които работниците подлежат на допълнителен годишен отпуск, съгласно Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск;
  • Извършване на оценка на риска за здравето на работещите при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба №16 ДВ бр.70/2005г.
  • Изготвяне на препоръка относно мерки за превенция на професионалния риск при работа с видеодисплей, съгласно Наредба №7 ДВ бр.70/2005г.;

4. Оценка на физическия труд и разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. /Нар. №15 и Нар. №16 ДВ бр. 54/1999г./

5. Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.

6. Консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!