Меню

Определяне на работни места за хора с увреждания и заболявания

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - СРОК 31 ЯНУАРИ 2017г.   

Във връзка с изискванията на чл.315, ал. 1 от Кодекса на труда, чл.1 от Наредба № РД-07-1 за определяне на работ-ните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, (обн.Дв бр.13/14.02.2012 г.): „Работо-дателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места подходящи за трудоу-строяване в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност.”

Съгласно изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, (обн,ДВ,бр.81/2004 г.,изм. и доп.) „От общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.

(2) Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места по ал. 1 и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.

Съгласно изискванията на чл.2, ал.1 от Наредбата за трудоустрояване: „Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието и членове- представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина.”

(2) Комисията по трудоустрояване определя ежегодно, не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл.315 от Кодекса на труда. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат в службата по трудова медицина и териториалните поделения на Агенцията по заетостта.   

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА ЗА 2017г.   

Уведомяваме Ви, че съгласно ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 12 октомври 2016г. се определя Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017г.   

В случай, че кода по икономическа дейност /КИД/ на Вашата компания попада в изброените в Приложението към заповедта, то сте задължени да застраховате Вашите служители.   


Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!