Меню

Списък на необходимите документи във връзка с чл. 403а от кодекса на труда

Списък на необходимите документи във връзка с чл. 403а от кодекса на труда, които трябва да бъдат на разположение на контролните органи във всеки обект или поделение на фирмата:   

Документи за фирми, чиито служители работят редовен режим на работа – 8 часов работен ден, от понеделник до петък:   

 • Екземпляр от Правилник за вътрешния трудов ред
 • Заповед за работното време
 • Заповед за длъжностно лице, което ще представлява управителя пред контролните органи на инспекцията по труда в предприятието или неговите поделения
 • Заповед за полагане на извънреден труд /ако има такъв/

Документи за фирми, чиито служители работят по-малко или над 8 часа, работещи по график, или на сумирано изчисляване:   

 • Заповед за дежурство
 • Заповед за времето на разположение
 • Заповед за установяване на непълно работно време
 • Заповед за установяване на сумирано изчисляване на работно време
 • Поименни графици за работата за периода, за който е устано-вено сумирано изчисляване на работното време

Посочените дотук документи се предоставят от длъжностното лице, представляващо работодателя пред контролните органи - Инспекция по труда при проверка в предприятието или негови поделения.   


Необходими фирмени дневници:   

 • Книги за инструктаж – начален, на раб. място и периодичен
 • Книга за ежедневен инструктаж /за подземни дейности, международни автомобилни превози, при строителни и монтажни работи/   
 • Извънреден труд
 • Книга за отчитане удължаването и съответно компенсирането на работното време
 • Дневник за издаване на трудови книжки
 • Регистър на трудовите злополуки

Необходими документи по здраве и безопасност, изисквани от инспекцията по труда:   

 • Договор със Служба по трудова медицина
 • Оценка на риска по длъжности на работещите в компанията и по работни места
 • Протоколи от контрол фактори на работната среда – микроклимат, осветеност, шум и други според дейността на предприятието
 • Протокол от контрол на електрически уредби и съоръжения – импеданс на контура „фаза – защитен проводник“, заземителна уредба, мълниезащита и други   

ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ КАТО 

 • Правилник за вътрешен трудов ред
 • Заповед по 403а за длъжностното лице представляващо управителя пред контролните органи
 • Заповед по чл.24 от ЗБУТ за определяне на орган по безопасност и здраве
 • Заповед за лицето, провеждащо инструктажите в компанията
 • Програми за провеждане на инструктаж
 • Инструкции за безопасна работа
 • Вътрешни правила за организация на работната заплата
 • Протоколи от провеждани срещи на комитетите и групите по условия на труд

ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ   

 • Медицинско свидетелство от предварителен преглед при постъпване на работа
 • Заключение за пригодност издадено от СТМ МЕДИКО на база медицинско свидетелство
 • Анализ на здравословното състояние на база профилактични медицински прегледи
 • Анализ на заболеваемостта на база болнични листа от предходната година   

ОБУЧЕНИЯ   

 • Обучение по здраве и безопасност на длъжностните лица, провеждащи инструктажите
 • Обучение по здраве и безопасност на представителите на комитетите и групите по условия на труд

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!