Меню

Декларация по чл.15. Представяме отговорите на важни въпроси. Как се подава декларация?

Декларация по чл.15   

Попълването и подаването на Декларация по чл. 15 от ЗБУТ към Главна Инспекция по Труда (ГИТ) е задължително за всички юридически и физическите лица, които самостоятелно наемат работници или ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПОСВЕЩАВАМЕ ТЕКУЩИЯ БРОЙ НА ЕЖЕМЕСЕЧНИЯ БЮЛЕТИН ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15.   


Представяме отговорите на важни въпроси:   

СРОК НА ПОДАВАНЕ?

Срокът за подаване на декларациите/уведомленията по чл.15 е всяка година от 01.01.до 30.04.   

Препоръчваме попълването и подаването на декларация-та/уведомлението по чл.15 през м. Март, тъй като през м. Април, особено в края му, работата в системата на ГИТ е затруднена. Поради големия наплив на посетители попълващи декларацията, софтуера се забавя и е възможно тази дейност да Ви отнеме цял ден или два, докато в нормални дни попълването не отнема повече от половин час.   

КЪДЕ СЕ ПОДАВА?

Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път.

КОЙ НЕ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ?   

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.

ЗА КОЯ ГОДИНА СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ?   

Декларацията се подава с информация за предходната 2016г.

КОГА СЕ ПОДАВА САМО УВЕДОМЛЕНИЕ?

Ако имате подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и през предходната 2016 година не са настъпили промени в обстоятелствата подлежащи на деклариране, можете да подадете само уведомление.   

При промяна на обстоятелствата подлежащи на деклариране е задължително подаването на декларация. Кои са тези обстоя-телства?

Това са промени свързани с:   

 • наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
 • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
 • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под вода;
 • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
 • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
 • работните места с видеодисплеи;  
 • В частност това са обстоятелствата по: Раздел I, т.1 и 2; Раздел II, т.7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т.22, 24 , Част II, т.25, Част IV, т.33 от декларацията.   

  КАК СЕ ИЗГОТВЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.15?   

  Декларацията се изготвя от портал за електронно-администра-тивни услуги на ИА ГИТ на адрес: goo.gl/EmfsHa

  За детайлни инструкции посетете сайта на Главна инспекция по труда: gli.government.bg   

  КАК СЕ ИЗГОТВЯ УВЕДОМЛЕНИЕ?

  Уведомлението се изготвя като се попълни бланка образец. Бланката се намира в портала за подаване на уведомление, а също така може да бъде изтеглена директно от интернет сайта на Главна Инспекция по Труда и да бъде попълнена на ръка.   


  Как се подава декларация?   

  След като бъде изготвена декларацията може да бъде подадена по два начина:

  1. ПОДАВАНЕ НА МЯСТО:

  декларацията се принтира, подписва се и се подпечатва.

  С помощта на портала се изтегля като XML файл, който се записвана електронен носител (желателно е да НЕ е дискета). Електронният носител заедно с принтираната версия се занасят в териториалната дирекция „Инспекция по труда".   

  2. ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:

  данните се попълват в портала, подписват се с електронен подпис и се натиска бутона за предаване към деловодство.   


  Бъдете информирани

  Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

  Абонирахте се успешно!