Меню

Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа

Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа, съгласно наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г.   


НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ   

ПРОВЕЖДАНЕ

В деня на сключване на трудовия договор /деня на постъпване/ по предварително утвърдена от работода-теля програма.

Новоназначените служители трябва да бъдат запознати с основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа /БЗР/ в компанията, с вида и харак-тера на извършваната работа, със специфичните опасности и рисковете, както и с изискванията към тяхното поведение.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

В книгата за начален инструктаж последователно се вписва следната информация:

― три имена; обект/офис, склад, цех, отдел/, в който ще работи служителя; длъжност по трудов дого-вор; дата на постъпване/датата на сключване на трудовия договор; номер и дата на издадена служеб-на бележка.

Следват подпис на инструктираното лице и подпис на лицето, извършило инструктажа.   

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно чл. 12, ал. 3 от наредбата, която се съхранява в личното досие на работещия. Служебната бележка се съхранява в личното трудово досие на служителя.      

ВАЖНО   

  • На посетители, практиканти, лица по граждански договори, командировани и лица от други компании служебна бележка НЕ СЕ ИЗДАВА, те също се впис-ват в тази книга – регистрират се.
  • Трудовият договор, длъжностната характеристи-ка, служебната бележка за проведен начален инструктаж и записът /подписът на служителя /в книгата за начален инструктаж трябва да бъдат с една и съща дата.

ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНО МЯСТО   

ПРОВЕЖДАНЕ

Преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя по предварително утвърдена от работодателя програма.

Наредбата допуска едновременно провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място в предприятия с персонал до 50 служители и/или ограни-чен обем от производствени дейности. В тези случаи инструктаж на работното място се провежда в деня на провеждане на началния инструктаж.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

В книгата за периодичен инструктаж, която съвместява инструктажа на работно място и извънредния инстру-ктаж, последователно се вписва следната информация:

― три имена; обект/офис, склад, цех, отдел/, в който ще работи служителя; длъжност по трудов дого-вор; дата на постъпване/датата на сключване на трудовия договор; номер и в колонката „вид на инструктажа“ се отбелязва - „на работно място”.

Следват подпис на инструктираното лице, подпис на лицето, което е провело инструктажа и подпис на ръководителя, който е разрешил самостоятелна работа на инструктирания. Това може да бъде едно и също лице.

ВАЖНО   

  • Датата на провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работно място в двете книги трябва да съвпадат.
  • За длъжности, свързани с обслужване на машини, строително-монтажни работи, поддръжка на техника или за дейности, създаващи опасност за здравето на служителя, освен инструктажа Наредбата изисква и провеждане на обучение и изпит по правилата за безопасност. В тези случаи първо се провежда обучение и след успешно положен изпит, лицата се допускат до самостоятелна работа. Издава се Протокол за проведеното обучение, който се съхранява в трудовото досие на работещия.   

ЗАБЕЛЕЖКА: За този случай записът в книгата за инструктаж на работното място е с датата на успешно положения изпит, съгласно Приложение №3 от Наредбата.   


ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ   

ПРОВЕЖДАНЕ

Не по-рядко от един път на три месеца за работещите, на които се провежда ежедневен инструктаж и не по-рядко от един път годишно за всички останали, по предвари-телно утвърдена от работодателя програма.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

Периодичният инструктаж се документира в книга за периодичен инструктаж (същата, в която се документира и инструктажът на работното място). Инструктираните лица се вписват с пореден номер, независимо дали инструктажа е периодичен или на работно място като не се оставят празни редове.

Следват: Три имена; обект /офис, склад, цех, отдел/, в който работи служителят; длъжност по трудов договор; дата на провеждане на периодичния инстру-ктаж; вид на инструктажа – периодичен; подпис на инструктираното лице и подпис на лицето, извърши-ло инструктажа.     

ЗАБЕЛЕЖКА: Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ при периодичния инструктаж НЕ се попълва.


EЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ   

ПРОВЕЖДАНЕ

На работещи, пряко заети в дейности с висок производ-ствен риск, включително: в подземни, минни и геолого-проучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производство-то и употребата на взривни материали; в международни-те автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

Инструктажът се провежда непоследствено преди започване на работа по предварително утвърдена от работодателя програма.   

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

Документира се в книга специална книга за ежедневен инструктаж.

Инструктираните лица се вписват с пореден номер; три имена; работен номер; обект/цех, звено, строи-телна площадка/длъжност по трудов договор; кратко съдържание на инструктажа за специфични-те опасности и рискове на конкретния обект; дата на провеждане на инструктажа; подпис на инструкти-раното лице и подпис на лицето, което е извършало инструктажа.   


ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ   

ПРОВЕЖДАНЕ

След всяка трудова злополука, при груби нарушения на трудовата дисциплина, при промяна в технологичния процес, по предписания на контролен орган, на работе-щи, отсъствали от работа повече от 45 работни дни, съгласно Наредбата. Провежда се по предварително изготвена програма, която се определя в зависимост от причината, която е наложила извънредния инструктаж.   

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

Документира в книгата за периодичен инструктаж, която съвместява инструктажа на работното място и извънредния.

Инструктираните лица се вписват с пореден номер; три имена; обект /офис, склад, цех, отдел/; длъжност по трудов договор; дата на провеждане на инстру-ктажа; вид на инструктажа – „извънреден“; подпис на инструктираното лице и подпис на лицето, провело инструктажа.   

ЗАБЕЛЕЖКА: Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ при периодичния инструктаж НЕ се попълва.   


Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!