Меню

Съдържание на идентификационната карта и указания за попълването й

ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА   

Идентификационната карта е бланка, подготвена като образец в Инспекция по труда и придружава призовката за проверка на фирмата по трудово законодателство и безопасни условия на труд. Важно е да се има предвид, че с вписаната информация в идентификационната карта работодателя декларира с подпис и печат наличието на документи, които могат да бъдат изискани от Инспекцията по труда при проверката без същите да бъдат вписа-ни в предварително връчената призовка. Идентифика-ционната карта трябва да бъде попълнена коректно и упълномощеното лице, което я представя следва да има готовност да предостави на проверяващите документи-те, които са описани в нея.   


Съдържание на идентификационната карта и указания за попълването й   

 1. ТОЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ-ТО/ФИРМАТА ― попълва се точното наименова-ние на предприятието/фирмата по съдебна регистрация   
 2. АДРЕС ПО СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ /ГРАД,СЕ-ЛО, УЛ.,№ ― попълва се точен адрес по съдебна регистрация   
 3. АДРЕС ПО СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЕНИЕ/-ГРАД, СЕЛО, УЛ.,№ ― попълва се точен адрес по седалище и адрес на управление   
 4. БУЛСТАТ/ЕИК   
 5. КОД ПО НКИД - попълва се Код по икономическа дейност според Класификатора на икономиче-ските дейности   
 6. РАБОТОДАТЕЛ / ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РАБОТОДАТЕЛЯ - вписва се име, презиме и фамилия на работодателя или на представител на работодателя, длъжност, ЕГН, домашен адрес и телефон   
 7. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - кратко описание на предмета на дейност вписан в Търговския регистър   
 8. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - (обекти, цехове, участък, работни места извън територията на предприятието) ― описват се всички обекти на предприятието извън адреса по регистрация и територията на предприятието.   
 9. НАЕТ ПЕРСОНАЛ ― вписва се общия брой на работещите към датата на проверката, броя на жените, на хората с намалена работоспособност, пенсионирани работещи, трудоустроени лица, работещите, които задължително се застраховат за риска трудова злополука, лица под 16 години, лица от 16 до 18 години разделени на момичета и момчета. Задължително се посочва и броят на чужденците и бежанците, които работят в пред-приятието по трудов договор.   
 10. НАЦИОНАЛНОСТ НА МАЖОРИТАРНИЯ СОБСТВЕНИК
  ― например гражданин на Република България   
 11. БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА ОБЩО
  ― вписва се броят на длъжностите в предприятието   
 12. РАБОТНИ МЕСТА, ЗА КОИТО Е УСТАНОВЕНО НАЛИЧИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕН РИСК ― вписват се всички длъжности   
 13. УСТАНОВЕНИ ЛИ СА ДАННИ ЗА СЪЗДАДЕНИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД?
  Направени ли са измервания на факторите на работната среда /микроклимат, осветеност, шум, електробезопасност/? Ако отговорът е „да“ трябва да се впише съответно от коя дата са протоколите от извършените измервания на факторите на работната среда и протоколите по електробезопас-ност. При липса на изброените измервания се маркира отговор „не”.   
 14. РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, НЕОТГОВАРЯЩИ НА ХИГИЕННИТЕ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ
  Ако в сертификатите от измерванията на факторите на работната среда е записано, че на всички изме-рени точки съответния параметър отговаря на изискванията, то навсякъде се вписват нули. При наличие на измервания, които показват, че не отговарят на изискванията на хигиенните норми - това могат да бъдат работни места с наднормен шум, вибрации, прах, осветеност под нормите, микрокли-мат извън нормите и др. се вписват конкретния брой хора, които работят на местата, където съответния параметър не отговаря на изискванията.   
 15. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ПОЛУЧАВАЩИ КОМПЕНСАЦИИ ― вписват се работещи, на които се дава допълнително възнаграждение за специфич-ни условия на труд.   
  • Като получаващи безплатна храна се вписват само работещи, които получават такава по реда на Наредба№ 11/2005 г., а не всички, на които се дават ваучери, например като социален разход.
  • По отношение на намаления работен ден и допъл-нителен отпуск също се има предвид само такива работещи, които имат право и получават такива съответно по реда на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
 16. ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ― маркира се „да”, когато има изготвена оценка на риска, като задължително се посочва конкретната дата на изготвя-не на оценката на риска. При липса на оценка на риска се отбелязва отговор „не” без да се посочва дата.   
 17. УТВЪРДЕНА ЛИ Е ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА В СЪОТВЕТ-СТВИЕ С ЧЛ.16, АЛ.1,Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВО-СЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД? Изисква се вписването на конкретна дата. Обръщаме внимание, че ако програмата е за 2016 г., на практика от 01.01.2017 г. няма действаща програма за намаля-ване на риска. Важно е за какъв период е съответната програма, въпреки че не се изисква това да се впише в идентификационната карта.   
 18. ОСИГУРЕНО ЛИ Е ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИ-ТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА (СТМ), СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД? При отговор „да” задължително се вписва датата на договора между предприятието и Службата по трудова медицина, както и какъв е статута на СТМ и точното й наименование. За статута на СТМ може да се посочи – външна или собствена. В случаите, когато не е осигу-рено обслужване от СТМ се маркира отговор „не”.   
 19. УЧРЕДЕН ЛИ Е КОМИТЕТ (ГРУПА) ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 27 И ЧЛ. 28 ОТ ЗЗБУТ?
  19.1. Комитет по условия на труд /КУТ/се посочва, когато в предприятието работят 50 или над 50 служи-теля. Посочва се броя на КУТ и датата на учредяване.
  19.2. Група по условия на труд /ГУТ/ се посочва, когато в предприятието работят между 5 и 50 служи-теля. Вписват се броя на ГУТ и датата на учредяване.   
 20. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 24, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД /ЗБУТ/ ― Вписват се името, презимето и фамилията на служителя, който изпълня-ва функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, както и точната дата от която това задължение му е възложено от управителя на фирма-та със заповед.   
 21. ФУНКЦИИТЕ НА ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ:
  21.1. работодателя - маркира се „работодател” в случаите, когато работодателя изпълнява функциите на орган по безопасност и здраве /провежда инстру-ктажите по безопасност и поддържа документацията по безопасни условия на труд/.
  21.2. щатно длъжностно лице – в случаите, когато в предприятието има назначен служител на длъжност „инспектор по безопасност и здраве” или друга иден-тична.
  21.3. специализирана служба – в случаите, когато в предприятието има създадена специализирана служба / отдел по безопасност и здраве при работа с повече от един служител.
  21.4. длъжностно лице по съвместителство – в случа-ите, при които служител на предприятието изпълнява по съвместителство освен длъжността, която заема по трудов договор и длъжността орган по безопасност и здраве.
  21.5. юридическо /физическо/лице по договор – в случаите, при които предприятието е възложило на външна организация да изпълнява функциите по безопасност и здраве при работа по договор за консултантски услуги например.   
 22. СЕРТИФИКАТ ОТ СЕРИЯТА ISO ― вписва се номера на сертификата и датата на издаването му.   
 23. СЕРТИФИКАТ ОТ СЕРИЯТА OHSAS ― вписва се номера на сертификата и датата на издаването му.   
 24. ИЗВЪРШВАТЕ ЛИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА? ― маркират се „да” или „не” в зависимост от това дали предприятието извършва или не такава дейност. При отговор „да” е необходимо да се посочи номера на удостоверението за посредническа дейност и датата на издаването му. Задължително се маркира дали дейността е на тери-торията на Република България, в чужбина или е свързана с моряци.   
 25. ИЗВЪРШВАТЕ ЛИ ДЕЙНОСТ КАТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ? ― маркира се отговор „да” или отговор „не” в зависимост от това дали предприятието извършва такава дейност   
 26. ПОЛЗВАТЕ ЛИ ПРЕФЕРЕНЦИИ?
  Посочва се отговор „да” при наличие на договор с Дирекция „Бюро по труда”. Задължително се вписва основанието на сключения договор и броя на заетите лица по този договор.   
 27. ВИЕ СТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, ВЪЗЛОЖЕН ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА? Посочва се отговор „да” или „не” в зависимост от това дали предприятието е изпълнител по договор чрез обществена поръчка.   
 28. ДАТА ― вписва се датата на попълване на иденти-фикационната карта   
 29. ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ ― вписват се име, фамилия, длъжност на лицето, което представя в Инспекцията по труда идентификационната карта, подпис на това лице и печат на предприятието.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!