Меню

Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи

Анализ и оценка   

Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи и ежегодно изготвят анализи на здравното състояние на работещите до 30 юли във връзка с конкретните условия на труд, съгласно чл. 11 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Анализът на здравното състояние на работниците и служителите е от съществено значение за работодателя, тъй като направените изводи помагат при определяне на приоритетите в дейността за оптимизиране параме-трите на работната среда и трудовия процес и за обосно-ваване необходимостта от провеждане на медико-про-филактични и оздравителни мероприятия.   


Целта на анализа е:   

  • да се направи оценка на здравното състояние на работещите на база на данните от заболеваемостта с времен-на и трайна неработоспособност, трудовия травматизъм, професионалната заболеваемост и резултатите от прове-дените периодични профилактични медицински прегле-ди през годината;   
  • да онагледи във възможно най-съкратен и достъпен за представяне и възприемане вид данните за честотата и продължителността на различни видове заболявания, довели до временна неработоспособност;   
  • да установи или отхвърли наличието на причин-но-следствена връзка между заболеваемостта и услови-ята на труд в предприятието;   
  • да анализира и представи данни от проведените задължителни периодични медицински прегледи;   
  • да обоснове продължаването на контрола на здрав-ното състояние на работещите чрез редовно провежда-не на профилактични медицински прегледи;

Чл. 287 кодекса на труда (кт)

Съгласно чл. 287 Кодекса на труда (КТ) всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Редът и условията на провеждането им са в зависимост от възрастта, характера на работата и условията на труд и са регламентирани чрез Наредба №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Раздел ІІ от Наредбата регламентира обхвата и периодиката на прегледите в общия случай, а Раздел ІІІ – специфичните изисквания за работа при вредни за здравето условия за труд, конкретизирани във връзка с професионалните рискове.   


Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!