Menu

Медико Бюлетин Май 2017

ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА   

Идентификационната карта е бланка, подготвена като образец в Инспекция по труда и придружава призовката за проверка на фирмата по трудово законодателство и безопасни условия на труд. Важно е да се има предвид, че с вписаната информация в идентификационната карта работодателя декларира с подпис и печат наличието на документи, които могат да бъдат изискани от Инспекцията по труда при проверката без същите да бъдат вписа-ни в предварително връчената призовка. Идентифика-ционната карта трябва да бъде попълнена коректно и упълномощеното лице, което я представя следва да има готовност да предостави на проверяващите документи-те, които са описани в нея.   


Съдържание на идентификационната карта и указания за попълването й   

ТОЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ-ТО/ФИРМАТА ― попълва се точното наименова-ние на предприятието/фирмата по съдебна регистрация

Be informed

Subscribe to our newsletter and get the latest updates on new requirements, deadlines and other important info regarding health and safety.

Newsletter subscription successful!