Menu

Медико Бюлетин Април 2017

Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа, съгласно наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г.   


НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ   

ПРОВЕЖДАНЕ

В деня на сключване на трудовия договор /деня на постъпване/ по предварително утвърдена от работода-теля програма.

Новоназначените служители трябва да бъдат запознати с основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа /БЗР/ в компанията, с вида и харак-тера на извършваната работа, със специфичните опасности и рисковете, както и с изискванията към тяхното поведение.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

В книгата за начален инструктаж последователно се вписва следната информация:

― три имена; обект/офис, склад, цех, отдел/, в който ще работи служителя; длъжност по трудов дого-вор; дата на постъпване/датата на сключване на трудовия договор; номер и дата на издадена служеб-на бележка.

Следват подпис на инструктираното лице и подпис на лицето, извършило инструктажа.

ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНО МЯСТО   

ПРОВЕЖДАНЕ

Преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя по предварително утвърдена от работодателя програма.

Наредбата допуска едновременно провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място в предприятия с персонал до 50 служители и/или ограни-чен обем от производствени дейности. В тези случаи инструктаж на работното място се провежда в деня на провеждане на началния инструктаж.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

В книгата за периодичен инструктаж, която съвместява инструктажа на работно място и извънредния инстру-ктаж, последователно се вписва следната информация:

― три имена; обект/офис, склад, цех, отдел/, в който ще работи служителя; длъжност по трудов дого-вор; дата на постъпване/датата на сключване на трудовия договор; номер и в колонката „вид на инструктажа“ се отбелязва - „на работно място”.

Следват подпис на инструктираното лице, подпис на лицето, което е провело инструктажа и подпис на ръководителя, който е разрешил самостоятелна работа на инструктирания. Това може да бъде едно и също лице.

ВАЖНО   

  • Датата на провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работно място в двете книги трябва да съвпадат.
  • За длъжности, свързани с обслужване на машини, строително-монтажни работи, поддръжка на техника или за дейности, създаващи опасност за здравето на служителя, освен инструктажа Наредбата изисква и провеждане на обучение и изпит по правилата за безопасност. В тези случаи първо се провежда обучение и след успешно положен изпит, лицата се допускат до самостоятелна работа. Издава се Протокол за проведеното обучение, който се съхранява в трудовото досие на работещия.   

ЗАБЕЛЕЖКА: За този случай записът в книгата за инструктаж на работното място е с датата на успешно положения изпит, съгласно Приложение №3 от Наредбата.   


ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ   

ПРОВЕЖДАНЕ

Не по-рядко от един път на три месеца за работещите, на които се провежда ежедневен инструктаж и не по-рядко от един път годишно за всички останали, по предвари-телно утвърдена от работодателя програма.

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

Периодичният инструктаж се документира в книга за периодичен инструктаж (същата, в която се документира и инструктажът на работното място). Инструктираните лица се вписват с пореден номер, независимо дали инструктажа е периодичен или на работно място като не се оставят празни редове.

Следват: Три имена; обект /офис, склад, цех, отдел/, в който работи служителят; длъжност по трудов договор; дата на провеждане на периодичния инстру-ктаж; вид на инструктажа – периодичен; подпис на инструктираното лице и подпис на лицето, извърши-ло инструктажа.     

ЗАБЕЛЕЖКА: Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ при периодичния инструктаж НЕ се попълва.


EЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ   

ПРОВЕЖДАНЕ

На работещи, пряко заети в дейности с висок производ-ствен риск, включително: в подземни, минни и геолого-проучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производство-то и употребата на взривни материали; в международни-те автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

Инструктажът се провежда непоследствено преди започване на работа по предварително утвърдена от работодателя програма.   

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

Документира се в книга специална книга за ежедневен инструктаж.

Инструктираните лица се вписват с пореден номер; три имена; работен номер; обект/цех, звено, строи-телна площадка/длъжност по трудов договор; кратко съдържание на инструктажа за специфични-те опасности и рискове на конкретния обект; дата на провеждане на инструктажа; подпис на инструкти-раното лице и подпис на лицето, което е извършало инструктажа.   


ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ   

ПРОВЕЖДАНЕ

След всяка трудова злополука, при груби нарушения на трудовата дисциплина, при промяна в технологичния процес, по предписания на контролен орган, на работе-щи, отсъствали от работа повече от 45 работни дни, съгласно Наредбата. Провежда се по предварително изготвена програма, която се определя в зависимост от причината, която е наложила извънредния инструктаж.   

ПОПЪЛВАНЕ НА КНИГАТА

Документира в книгата за периодичен инструктаж, която съвместява инструктажа на работното място и извънредния.

Инструктираните лица се вписват с пореден номер; три имена; обект /офис, склад, цех, отдел/; длъжност по трудов договор; дата на провеждане на инстру-ктажа; вид на инструктажа – „извънреден“; подпис на инструктираното лице и подпис на лицето, провело инструктажа.   

ЗАБЕЛЕЖКА: Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ при периодичния инструктаж НЕ се попълва.   


Be informed

Subscribe to our newsletter and get the latest updates on new requirements, deadlines and other important info regarding health and safety.

Newsletter subscription successful!