Menu

Медико Бюлетин Март 2017

Декларация по чл.15   

Попълването и подаването на Декларация по чл. 15 от ЗБУТ към Главна Инспекция по Труда (ГИТ) е задължително за всички юридически и физическите лица, които самостоятелно наемат работници или ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПОСВЕЩАВАМЕ ТЕКУЩИЯ БРОЙ НА ЕЖЕМЕСЕЧНИЯ БЮЛЕТИН ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15.   


Представяме отговорите на важни въпроси:   

СРОК НА ПОДАВАНЕ?

Срокът за подаване на декларациите/уведомленията по чл.15 е всяка година от 01.01.до 30.04.   

Препоръчваме попълването и подаването на декларация-та/уведомлението по чл.15 през м. Март, тъй като през м. Април, особено в края му, работата в системата на ГИТ е затруднена. Поради големия наплив на посетители попълващи декларацията, софтуера се забавя и е възможно тази дейност да Ви отнеме цял ден или два, докато в нормални дни попълването не отнема повече от половин час.   

КЪДЕ СЕ ПОДАВА?

Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път.

КОЙ НЕ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ?   

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.

ЗА КОЯ ГОДИНА СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ?   

Декларацията се подава с информация за предходната 2016г.

КОГА СЕ ПОДАВА САМО УВЕДОМЛЕНИЕ?

Ако имате подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и през предходната 2016 година не са настъпили промени в обстоятелствата подлежащи на деклариране, можете да подадете само уведомление.   

При промяна на обстоятелствата подлежащи на деклариране е задължително подаването на декларация. Кои са тези обстоя-телства?

Това са промени свързани с:   

 • наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
 • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
 • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под вода;
 • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
 • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
 • работните места с видеодисплеи;  
 • В частност това са обстоятелствата по: Раздел I, т.1 и 2; Раздел II, т.7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т.22, 24 , Част II, т.25, Част IV, т.33 от декларацията.   

  КАК СЕ ИЗГОТВЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.15?   

  Декларацията се изготвя от портал за електронно-администра-тивни услуги на ИА ГИТ на адрес: goo.gl/EmfsHa

  За детайлни инструкции посетете сайта на Главна инспекция по труда: gli.government.bg   

  КАК СЕ ИЗГОТВЯ УВЕДОМЛЕНИЕ?

  Уведомлението се изготвя като се попълни бланка образец. Бланката се намира в портала за подаване на уведомление, а също така може да бъде изтеглена директно от интернет сайта на Главна Инспекция по Труда и да бъде попълнена на ръка.   


  Как се подава декларация?   

  След като бъде изготвена декларацията може да бъде подадена по два начина:

  1. ПОДАВАНЕ НА МЯСТО:

  декларацията се принтира, подписва се и се подпечатва.

  С помощта на портала се изтегля като XML файл, който се записвана електронен носител (желателно е да НЕ е дискета). Електронният носител заедно с принтираната версия се занасят в териториалната дирекция „Инспекция по труда".   

  2. ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:

  данните се попълват в портала, подписват се с електронен подпис и се натиска бутона за предаване към деловодство.   


  Be informed

  Subscribe to our newsletter and get the latest updates on new requirements, deadlines and other important info regarding health and safety.

  Newsletter subscription successful!