Меню

Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради

Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради

“Медико” ЕООД извършва сертифициране на сгради, с цел оценяване и удостоверяване съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и реализирането на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характериски на сградите.

Етапи на сертифициране:

  1. Проучване, измерване, изчисляване и анализи на елементите на енергийните характеристики на сградите. Оценка и сравнение с еталонните технически норми. Предложения за енергоспестяващи мерки.
  2. Издаване на сертификат.

Съгласно чл.38, ал.3 от ЗЕЕ всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м, подлежат на задължително обследване и сертифициране. Сертифицирането се извършва по договор между възложител и лице, вписано в регистъра на лицата извършващи сертифициране на сгради по реда на наредбата по чл.43 от ЗЕЕ.

Необходима информация за сградата, подлежаща на сертифициране, която Възложителят предоставя на изпълнителя: проектна документация на сградата, декларации и сертификати на вложените продукти и изделия или други документи за съответствие, както и данни за енергопотреблението през последните три години.

Специфичното при съществуващите сгради е, че процесът стартира с обследване за енергийна ефективност по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена на основание на ЗЕЕ. Обследванията отговарят на изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредба №16- 1594 от 13.11.2013г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергйините спестявания на сгради.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност са съобразени с предназначението на сградата и да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.

Контрол по спазване на разпоредбите се осъществява от Агенция по енергийна ефективност /АЕЕ/.

Нормативни документи:

Закон за енергийна ефективност ДВ бр.18/05.03.2004г.

Наредба №19/12.11.2004г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Наредба №21/12.11.2004г. за обследване за енергийна ефективност.

Наредба №18/12.11.2004г. за енергийните характеристики на обектите

Наредба №20/12.11.2004г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!