Меню

Проект умения за успех

На 07.01.2020г. „МЕДИКО“ ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.057-0371 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти" за изпълнението на проект „Медико – умения за успех“, по схема BG05М9ОР001-1.057 “Умения”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 07.01.2020г. и е с продължителност 18 месеца – 07.07.2021г. Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на двадесет и двама заети лица в „Медико” ЕООД чрез осигуряване на специализирано обучение на тема „Познаване и оценяване на нововъзникващи рискове за безопасността и здравето при работа, свързани със зелени работни места, наноматериали, информационни и комуникационни технологии и цифровизация”. Предвидено е и обучение по Ключова компетентност 2–„Общуване на чужд език” – Английски език за 22 лица,заети в "Медико"ЕООД;

В резултат ще се осигури устойчива заетост и качествени работни места за двадесет и двама служители на „Медико” ЕООД. Общата стойност на проекта е 77 000,00 лева, от които 45 815,00 лева са Европейско финансиране, 8 085,00 лв са Национално финансиране и 23 100,00 съфинансиране. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

www.eufunds.bg

www.esf.bg

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!