Меню

Оценяване на нововъзникналия риск, в случая от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), както мерки минимизиране

Във връзка с епидемиологичната обстановка, работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по работните места с оценяване на нововъзникналия риск, в случая от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), както и да разпишат мерки минимизирането му. В оценката на риска и разписването на мерките следва да участва лекарят от Службата по трудова медицина.

Оценката на риска идентифицира опасности и определя мерки, свързани с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 и се извършва на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба №5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска и Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 105/2002 г.) във връзка с 2019-nCoV

МЕДИКО ЕООД предлага разработването на нормативно изискуемите документи свързани с CoVid-2019.Пакетът документи ще съдържа:

І. Вътрешно фирмени документи

Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж.

1. Заповед на управителя за създаване организация на работата, която да минимизира риска от заразяване на персонала с 2019-nCoV, във връзка с изпълнение наЗаповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на МЗ и указания на ИА ГИТ от 13.03.2020г.

2.Заповед на управителя занеобходими дейности (мерки и мероприятия), които трябва да спазва персонала

3. Заповед на управителя за провеждане на извънреден инструктаж

4. Програма за провеждане на извънреден инструктаж

Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите.

5. Инструкция „Подгответе работното си място за недопускане заразяване с 2019-nCoV”

6. Инструкция „Мерки за безопасност при допускане на външни лица”

7. Процедура „Осигуряване на безопасността и здравето на работещите чрез системно провеждане на превантивна дейност”.

8. Информационен материал за „Превантивни мерки относно 2019-nCoV”

Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт.

9. План за действие при съмнение от зараза с 2019-nCoV.

Разработване на специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.

10. Инструкция при случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.

Определяне на ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.

11. Заповед на управителя за реда напочистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения. Използване на възможностите на законодателството за работа от вкъщи, когато дейността позволява, и др.

12. Актуализиране на въведения физиологичен режим на труд и почивка – Становище на службата по трудова медицина и Заповед на управителя.

Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.

13. Актуализиране на списъка с ЛПС, във връзка със защита от 2019-nCoV.

Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

14. Инструкция за съхранение и унищожаване на използвани ЛПС използвани при извършване на превантивни дейности за защита от 2019-nCoV.

ІІ. Оценяването на риска от евентуална зараза. Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.

Актуализиране на оценката на риска, съгласно Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 105/2002 г.) във връзка с 2019-nCoV

1.Методика за оценка на риска

2.Карта за оценка на риска/2019-nCoV

3.Оценка на професионалния риск за зараза с 2019-nCoV.

4.Процедура за идентифициране на опасностите и оценяване на риска за безопасността и здравето на работещите с оглед неговото предотвратяване или ограничаване в допустими граници.

5.Процедура за осигуряване на високо ниво на защита на живота и здравето на работещите при извънредни ситуации.

  

За повече информация, заявка за изготвяне на документите може да изпратите запитване на е-мейл [email protected] , да се обадите на националния телефон 0700 12 279 или да се обърнете към Вашия търговски представител.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!