Menu

проект Медико – умения за успех

На 07.01.2020г. „МЕДИКО“ ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.057-0371 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти" за изпълнението на проект „Медико – умения за успех“, по схема BG05М9ОР001-1.057 “Умения”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Изпълнението на проекта започна на 07.01.2020г. и е с продължителност 18 месеца – 07.07.2021г. Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на двадесет и двама заети лица в „Медико” ЕООД чрез осигуряване на специализирано обучение на тема „Познаване и оценяване на нововъзникващи рискове за безопасността и здравето при работа, свързани със зелени работни места, наноматериали, информационни и комуникационни технологии и цифровизация”. Предвидено е и обучение по Ключова компетентност 2–„Общуване на чужд език” – Английски език за 22 лица,заети в "Медико"ЕООД; В резултат ще се осигури устойчива заетост и качествени работни места за двадесет и двама служители на „Медико” ЕООД. Общата стойност на проекта е 77 000,00 лева, от които 45 815,00 лева са Европейско финансиране, 8 085,00 лв са Национално финансиране и 23 100,00 съфинансиране. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Be informed

Subscribe to our newsletter and get the latest updates on new requirements, deadlines and other important info regarding health and safety.

Newsletter subscription successful!