Меню

Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа, съгласно наредба №РД-07-2 ОТ 16.12.2009г.

Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа, съгласно наредба №РД-07-2 ОТ 16.12.2009г.   

НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ   

Провежда се в деня на деня на постъпване на работа и се регистрира в книгата за начален инструктаж. Длъжностното лице, провежда началния инструктаж по предварително разработена програма за начален инструктаж и издава служебна бележка, съгласно Приложение №2 от Наредбата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Датата на постъпване на работа в трудовият договор трябва да съвпада с датите на длъжностната характеристика, служебната бележка и записът /подписът на служителя/ в книгата за начален инструктаж.

На посетители, практиканти, лица по граждански договори, командировани и лица от други компании СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА НЕ СЕ ИЗДАВА, те същосе вписват/регистрират в книгата за начален инструктаж.

Служебна бележка се издава само на лица, които имат сключен трудов договор и се съхранява в личното трудово досие на служителя.    


ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНО МЯСТО   

... се провежда на работното място преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя по предварително утвърдена от работодателя програма. Проведеният инструктаж на работно място се регистрира в книгата за инструктаж на работно място, периодичен, извънреден, като се отбелязва вида на инструктажа –„на работно място” в графа вид на инструктажа.

2.1 Наредбата допуска едновременно провеждане на начален инстру-ктаж и инструктаж на работното място в предприятия с персонал до 50 служители и/или ограничен обем от производствени дейности. В тези случаи инструктаж на работното място се провежда в деня на провеж-дане на началния инструктаж /съвместява се/.

ЗАБЕЛЕЖКА: За случаите, описани в т.2.1, датите в двете книги /за начален и за инструктаж на работно място, периодичен и извънреден/ – начален и на работното място – съвпадат.      

2.2 За длъжности, свързани с обслужване на машини, строител-но-монтажни работи, поддръжка на техника или за дейности, създава-щи опасност за здравето на служителя, освен инструктажа Наредбата изисква и провеждане на обучение и изпит по правилата за безопас-ност. В тези случаи първо се провежда обучение, за което се съставя протокол от проведен изпит и след успешно положен изпит, лицата се допускат до самостоятелна работа. Издава се Протокол за проведено-то обучение, който се съхранява в трудовото досие на работещия. ЗАБЕЛЕЖКА: За случаите, описани в т.2.2, записът „на работното място” в книгата за периодичен инструктаж е с датата на успешно положения изпит и допускането до самостоятелна работа на работни-ка, съгласно Приложение №3 от Наредбата.

В КНИГАТА ЗА ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ, регистрираният запис „НА РАБОТНОТО МЯСТО”, В ГРАФАТА „ПОДПИС НА РЪКОВОДИТЕЛ, РАЗРЕШИЛ САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДПИСВА ЛИЦЕТО /РЪКОВОДИТЕЛЯ/, КОЕТО ДОПУСКА СЛУЖИТЕ-ЛЯ ДО САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА /НАЧАЛНИК ЦЕХ, БРИГАДИР, НАЧАЛНИК СМЯНА И ДР./   


ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ   

... се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, на които се провежда ежедневен инструктаж и не по-рядко от един път годишно за всички останали, по предварително утвърдена от работо-дателя програма.

Периодичният инструктаж се документира в книга за инструктаж на работно място, периодичен, извънреден /същата, в която се докумен-тира и инструктажът на работното място/. Инструктираните лица се вписват с пореден номер.   

ЗАБЕЛЕЖКА: За видовете дейности, описани в т.2.1 периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от веднъж годишно. За дейност-ите за които се изисква провеждане на ежедневен инструктаж, не по-рядко от веднъж на три месеца.

Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ НЕ се попълва.   

3.1 EЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ се провежда всеки ден на работе-щи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, /включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи/ непоследствено преди започване на работа по предварително утвърдена от работодателя програма.

Документира се в книга за ежедневен инструктаж.

ЗАБЕЛЕЖКА: За водачите в международните автомобилни превози и за водачите на опасни товари ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния, провежда се преди тръгване на път. За заетите в зстроителството и строително – монтажни дейности ежедневен инстру-ктаж се провежда всеки ден преди започване на работа.

3.2 ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ се провежда след всяка трудова злополука, при груби нарушения на трудовата дисциплина, при промя-на в технологичния процес, по предписания на контролен орган, на работещи, отсъствали от работа повече от 45 работни дни, съгласно Наредбата. Провежда се по предварително изготвена програма, която се изготвя в зависимост от причината, която е наложила извънредния инструктаж.

ЗАБЕЛЕЖКА: Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоя-телна работа“ НЕ се попълва.    


   

КНИГИ ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА   

4.1 Книга за начален инструктаж – еднократно се вписват служителите по реда на постъпване на работа; работещи от предприятия за временна заетост; лица със сключени граждански договори; командировани работници; работещи от други компании, които ще работят на територията на предприятието; обучаващи се лица; лица, на които се провежда практика и всички други лица, които посещават предприятието.

4.2 Книга за инструктаж на работно място, периодичен и извънреден – в книгата се вписват трите вида инструктаж по реда на провеждането им. 4.3 Книга за ежедневен инструктаж – попълва се ежедневно, непосредствено преди започване на работа.

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪС ЗАПОВЕД ЗА ВИДОВЕТЕ ИНСТРУКТАЖИ, КАТО ТЕ ТРЯБВА ДА СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ И ДА ИМАТ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ.    


Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!