Меню

Промяната в обстоятелствата през 2022 г., които налагат подаване на нова декларация по чл.15 през 2023 година в срок до 30 април.

Според Наредба 3/23.02.2010 г. “промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране” е промяна в декларираните обстоятелства по раздел I, т. 1 и 2; раздел II, т. 7, 8 и 9; раздел IV, част І, т. 22, 24, част II, т. 25, част IV, т. 33 от декларацията.

С други думи:

Раздел I, т. 1 и 2:

- при промени в наименованието на юридическото или физическото лице;

- промяна на седалището и адреса на управление.

Раздел II, т. 7, 8 и 9 обхващат следните промени:

- кода на икономическа дейност на фирмата;

- нови поделения или закрити поделения;

- промяна в големината на предприятието(брой служители) през 2021 г., при която се преминава в друг диапазон. Големината на предприятието според средносписъчния брой служители, за целта се делят на 4 групи – от 1 до 9 вкл., от 10 до 49 вкл., от 50 до 249 вкл. и 250 и над 250 работещи.

Раздел IV, част І, т. 22:

- промяна на броя работещи на открито, под земята, във въздуха или под водата.

Внимание! За строителни фирми е напълно възможно подаване на декларация, тъй като е много вероятна промяна в броя работещи на открито.

• Раздел IV, част І, т. 24

- възникване на нови опасности/източници на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска.

• Раздел IV, част II, т. 25:

- възникване на необходимост от ползване на лични предпазни средства за работни места и длъжности, които не са ползвали.

• Раздел IV, част IV, т. 33:

- обособяване на работни места с видеодисплей и извършване на оценка на риска при работа с видеодисплеи, ако не сте имали такива преди.

!!! Напомняме, че декларация се подава за предходна година, тоест за 2021 г. В случай че има промени в настоящата година, то те подлежат на деклариране през следващата.

!!! За фирми които стартират дейност, декларация се подава задължително, но не в годината на възникване на юридическото лице, а през следващата.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!