Menu

Медико Бюлетин Юли 2017

Еевропейска агенция за здраве и безопасност при работа възлага на „Медико“ ЕООД разработването на онлайн инструмент за оценка на риска за сектор куриерски услуги.   

Договор EUOSHA/2017/0021/1 с ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по труда”.   

Оценката на риска е ключов фактор за осигуряването на здравето и безопасността на работното място. В Европа отдавна се прилага OiRA – ефективен, лесен за употреба и безплатен инструмент за оценка на риска, разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве – Билбао.   

OiRA e интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска, който позволява на микро- и малките предприятия сами да извършват цялостни оценки на риска, напълно безплатно, без да се изискват специализирани познания в БЗР. Тази добра практика вече е на разположение и на българските организации.   


Представяне на OiRA   

Проектът OiRA /интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска/, в който „Главна инспекция по труда“ е официален партньор, е многонационална инициатива за сътрудничество с цел разработване на лесни за използване уеб инструменти, насочени предимно към микро- и малките предприятия. Освен за оценка на риска, инструмен-тът OiRA може да се използва за самоконтрол или обучение.

Опитът показва, че правилната оценка на риска е ключът към здравословни работни места. В същото време оценяването на рискове-те може да се окаже труден процес, особено за микро и малките предприятия, които е възможно да не разполагат с необходимите ресурси и експертни знания за безопасността и здравето при работа /БЗР/, за да извършат ефективни оценки.

За да улесни процеса, Европейската агенция за безопасност и здраве - Билбао EU-OSHA разработи всеобхватно, но лесно за използ-ване и безплатно уеб приложение, OiRA /интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска/, което съдейства на микро- и малките организации да извършват цялости поетапни оценки на риска от идентифициране и оценяване на рисковете на работното място и вземане на решения за превантивни мерки и прилагането им, до непрекъснат контрол и докладване. Инструментът OiRA е базиран на успешна разработка на инструмента RI&Е /http://www.rie.nl/ в Холандия.

В проекта вече са участвали около 15 европейски държави – членки /национални представителства /вкл. и България/, социални партньори и изследователски организации/. Те са разработили секторни инструменти на собствените си езици и са ги представили за тестване сред микро- и малки предприятия. За ползването им е необходимо да се регистрирате по указания ред. В България за улеснение на работодателите Главна инспекция по труда разработи интерактивни практи-чески инструменти за оценка на риска за 30 икономически дейности. Всички разработени инструменти са достъпни безплатно на адрес: www.oiraproject.eu/en/oira-tools   


Процес на оценка на риска чрез използване на OiRA   

Всяка от оценките на риска, извършвана с помощта на инструмента OiRA, преминава през следните стъпки:

1. ПОДГОТОВКА. В зависимост от структурата на инструмента, в тази стъпка от потребителя /лицето или екипът, които извършват оценката на риска/ се изисква да:   

  • Избере или пропусне ситуацията/ите, имаща/и или нямаща/и значение, в зависимост от това дали те са важни за неговата дейност;
  • Изброи еднотипните структурни единици, клонове и т.н.За всяка една от тези еднотипни структури на следващите етапи се изготвят идентични оценки на риска.   

2.ОПРЕДЕЛЯНЕ. В тази стъпка потребителят трябва да определи опасностите и проблемите в неговото предприятие. Това става чрез отговор на дадено твърдение, отнасящо се до определена опасност. Твърденията са така формулирани, че възможните отговори са „Да” или „Не”. Преди изпълнение на тази стъпка потребителят има възмож-ност да изтегли и разпечата включения в инструмента списък с опасности или проблеми. Той дава възможност да се проведат консултации със служителите и/или да се разпространи разпечатания сред тях, така че да могат да участват в определянето на опасностите или проблемите /и в по следваща оценка на риска/.

Всяко едно от твърденията е част от тема или подтема, която е свърза-на с конкретна производствената дейност, оборудване и т.н. Инстру-ментът OiRA позволява да се извършва оценка на риска само по една тема/подтема, или част от нея.

3.ОЦЕНКА. В тази стъпка се оценяват рисковете, произтичащи от опасностите/проблемите, посочени в стъпката „Определяне”, както и степента на тези рискове. За всеки риск и в зависимост от предвидения метод за оценка трябва да:   

  • се вземе решение относно неговия приоритет: висок, среден или нисък или се определят променливите /експозиция, тежест на вредата и вероятност/, така че системата автоматично да изчисли приоритета на риска в зависимост от направените настройки.

Резултатът се визуализира в стъпката „План за действие”.

Рискове с висок приоритет, характерни за икономическата дейност:

  • Някои рискове са толкова значими и имат толкова сериозни последици, че е необходимо да се оценят. Те директно се разглеждат в стъпката „План за действие”.   

4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. В тази стъпка се взимат решения относно мерките, които могат да се предприемат за елиминиране или миними-зиране на определените рискове. Могат да се въвеждат мерки и/или да се избира от мерките, предложени от системата. Предложените мерки могат да бъдат променяни.   

  • Общият подход /за елиминиране или минимизиране на риска/.
  • Конкретно действие/я, необходимо за прилагане на съответния подход.
  • Необходимото ниво на експертен опит и/или изисквания.
  • Отговорно лице: лицето, което отговаря за изпълнението.
  • Бюджет: разходите, които ще трябва за бъдат направени.
  • Начална и крайна дата.   

5. ДОКЛАД. В тази стъпка докладът от оценката на риска може да се съхрани електронно, за да може да бъде изменян, както и разпечатан за служителите, контролните органи и т.н.   


Be informed

Subscribe to our newsletter and get the latest updates on new requirements, deadlines and other important info regarding health and safety.

Newsletter subscription successful!