Menu

Медико Бюлетин Септември 2017

Периодичност на измерване на фактори на работната среда   

Съгласно чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и оценка-та на риска.

Измерванията се осъществяват от органи, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“.

Измерванията, които най-често се използват при изготвяне на оценката на риска са: осветеност, микроклимат, шум, и периодичните провер-ки на: импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник”, заземителна уредба и мълниезащитна уредба. Периодичността на измерване на изброените параметри е определена в следните нормативни документи: Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места; Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите; Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Наредба № 4 от 2010 год. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.   


ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ

В процеса на експлоатация осветителните уредби, ежегодно се измерва степента на осветеност на работния обсег – работното място, зоната, помещението, в което се изпълнява или може да настъпи свързана със зрението задача или дейност в производствените и обществени сгради и помещения.   


ПРОИЗВОДСТВЕН МИКРОКЛИМАТ

Периодичността за измерване параметрите на микроклимата на работните места е съгласно определената периодичност за оценка

на риска или при настъпили изменения на работната среда или работния процес, водещи до необходимост от преоценка на риска.

Измерването на параметрите на микроклимата се извършва за студен и топъл период от годината.   


ШУМ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Най-малко веднъж в годината се извършват измервания на нивата на шум на работни места и оборудване, където шумовите характерис-тики са близки или по-високи от допустимите. В останалите работни места, измерванията се извършват съгласно определената периодичност за оценка на риска.   


ИМПЕДАНС НА КОНТУРА – “ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК”

При използване на автоматично изключване на захранването в електрически уредби с напрежение до 1000 V като защитна мярка срещу индиректен допир, всички достъпни токопроводими части се „зануляват”. Ефективността на зануляването е осигурена, когато импедансът на контура „фаза-защитен проводник” е достатъчно малък, за да може през контура да протече такъв ток на еднофазно късо съединение, който да задейства максималнотоковата защита за нормативно определени времена. За стационарните електрически уредби , импедансът на контура „фаза – защитен проводник“ се измер-ва и оценява максимално на пет години.   


Be informed

Subscribe to our newsletter and get the latest updates on new requirements, deadlines and other important info regarding health and safety.

Newsletter subscription successful!